ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสร้างรูปแบบระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผ

แดงต้อย คนธรรพ์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ปีที่พิมพ์ ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 7 ประการ คือ (1) เพื่อสร้างรูปแบบระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (2) เพื่อสร้างระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (3) เพื่อประเมินความต้องการระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ (4) เพื่อหาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (5) เพื่อประเมินผลการทดลองของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่เรียนวิชาโครงการ (6) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่เรียนวิชาโครงการ (7) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยศึกษาระเบียบข้อกำหนดในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์อาชีพและการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ R & D ศึกษาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิชาเทคนิคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ 1 รหัสวิชา 3128 – 8502 และโครงการ 2 รหัสวิชา 3128-8503ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1-2 จำนวน 48 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คณะครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาโครงการ ครูคณะกรรมการสอบหัวข้อ และครูคณะกรรมการสอบจบวิชาโครงการ 1 – 2 ภายในแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2

ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีขั้นตอนทั้งหมด 22 ขั้นตอน โดย 11 ขั้นตอนแรก อยู่ในกระบวนเรียนการสอนงวิชาโครงการ 1 รหัสวิชา 3128 – 8502 ประกอบด้วย ขั้นการลงทะเบียน ขั้นการทำข้อมูลโครงร่างโครงการ ขั้นการตรวจโครงร่างโครงการ ขั้นการสอบหัวข้อโครงการ ขั้นการติดตามโดยใช้แบบใบติดตาม 1 ขั้นการบันทึกข้อมูล บทที่ 1 ขั้นการบันทึกข้อมูล บทที่ 2 ขั้นการบันทึกข้อมูล บทที่ 3 ขั้นการสอบจบวิชาโครงการ 1 ขั้นครูผู้สอนพิมพ์สรุปผลการเรียนวิชาโครงการ 1 ออกจากระบบ ขั้นส่งผลการเรียนวิชาโครงการ 1 ตามระบบการวัดและประเมินผล ส่วนอีก 11 ขั้นตอนหลังอยู่ในกระบวนเรียนการสอนของวิชาโครงการ 2 รหัสวิชา 3128 – 8503 ประกอบด้วย ขั้นการติดตามโดยใช้แบบใบติดตาม 2 ขั้นการบันทึกข้อมูล บทที่ 4 ขั้นการบันทึกข้อมูล บทที่ 5 ขั้นการบันทึกข้อมูลรวมเล่ม ขั้นการขออนุมัติการเข้าเล่ม 5 บท ขั้นการบันทึกข้อมูลบทความโครงการ ขั้นการบันทึกข้อมูลคลิปการใช้งานนวัตกรรม ขั้นการสอบจบวิชาโครงการ 2 ขั้นการเผยแพร่ ขั้นครูผู้สอนพิมพ์สรุปผลการเรียนวิชาโครงการ 2 ออกจากระบบและขั้นส่งผลการเรียนวิชาโครงการ 2 ตามระบบการวัดและประเมินผล (2) ระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รวม 22 ขั้นตอน โดยมีวิธีการดำเนินการเรียนการสอนเป็นขั้นเป็นตอน ( Step By Step ) (3) ความต้องการระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ โดยรวมมีความต้องการในระดับมาก (4) ประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ทั้ง 3 ด้าน มีประสิทธิภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก (5) ผลการทดลองของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่เรียนวิชาโครงการ โดยผลความคิดเห็นต่อระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรายวิชาโครงการ 1 – 2 แบบออนไลน์ ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์มีความเหมาะสมมาก (6) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่เรียนวิชาโครงการ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก (7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิชาโครงการ 1 รหัสวิชา 3128 – 8502 ผลปรากฎว่าระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 85.71 / 77.80 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่วิชาโครงการ 2 รหัสวิชา 3128 – 8503 ผลปรากฎว่าระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนในรายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 88.70 / 76.97 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้ง

คำสำคัญ: รูปแบบระบบเว็บไซต์แบบฝึกหัดเสริมทักษะ, รายวิชาโครงการ 1 – 2 ออนไลน์

โพสต์โดย อ.ต้อย : [18 เม.ย. 2561 เวลา 17:22 น.]
อ่าน [2244] ไอพี : 124.121.211.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,166 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 18,747 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 16,477 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

เปิดอ่าน 96,380 ครั้ง
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 50,643 ครั้ง
กาลามสูตร
กาลามสูตร

เปิดอ่าน 69,815 ครั้ง
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร

เปิดอ่าน 9,081 ครั้ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"

เปิดอ่าน 1,487 ครั้ง
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)

เปิดอ่าน 28,316 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3

เปิดอ่าน 8,203 ครั้ง
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก

เปิดอ่าน 61,904 ครั้ง
Adjectives ( articles -a/an )
Adjectives ( articles -a/an )

เปิดอ่าน 8,564 ครั้ง
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้

เปิดอ่าน 12,359 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 17,585 ครั้ง
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน

เปิดอ่าน 7,702 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,970 ครั้ง
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน

เปิดอ่าน 11,716 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน

เปิดอ่าน 20,098 ครั้ง
ข้อห้ามของคนอกหัก
ข้อห้ามของคนอกหัก

เปิดอ่าน 17,150 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน

เปิดอ่าน 20,028 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอเด็ก
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอเด็ก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ