ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ TALENTER Model ของโรงเรียนวอนนภาศัพ

ชื่อวิจัยและพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ TALENTER Model ของโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1

ปีที่วิจัยเสร็จ 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ TALENTER Model ของโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ 2) สังเคราะห์กำหนดกรอบแนวคิดและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้ TALENTER Model สำหรับนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ 3) นำรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้ TALENTER Model ไปใช้พัฒนาผู้เรียน และ 4) รายงานผลการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ TALENTER Model ของโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี โดยมีการดำเนินงานวิจัย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์และกำหนดคุณลักษณะและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้ TALENTER Model สำหรับนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ขั้นตอนที่ 4 การนำรูปแบบและกิจกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้รูปแบบ TALENTER Model สำหรับนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ขั้นตอนที่ 5 การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และขั้นตอนที่ 6 การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแต่ละขั้นตอนครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 458 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนวอนนภาศัพท์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2559-2560

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) แบบประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะและทักษะใน 5 ด้าน ได้แก่ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ทักษะการคิด การเรียนรู้และนวัตกรรม 3) ทักษะชีวิตและการงานอาชีพ 4) ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และ 5) ทักษะภาษาและการสื่อสาร ประกอบด้วย 12 ประการ ดังนี้ การอดออมประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ทักษะการคิดชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สนุกกับการอ่าน เบิกบานในธรรม ก้าวล้ำภาษา/ICT มีวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมศึกษา และเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และอาชีพในท้องถิ่น และ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน โรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสร็จสิ้นการดำเนินงานในปี พ.ศ.2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples สำหรับการทดสอบผลการประเมินก่อนและหลังการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี และสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับ

นักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี พบว่า มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความต้องการจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะผู้เรียนในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านทักษะชีวิตและการงานอาชีพ 2) ด้านทักษะการคิด การเรียนรู้และนวัตกรรม 3) ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี 4) ทักษะภาษาและการสื่อสาร และ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ตามลำดับ

2. รูปแบบการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียน

วอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการกำหนดกรอบทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย T (Target Goal) การตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี ในการดำเนินงานครั้งนี้ มีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาทักษะนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ การทำงาน การอยู่รอด ทักษะชีวิตและบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งครอบคลุมถึงทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ทักษะการคิด การเรียนรู้และนวัตกรรม 3) ทักษะชีวิตและการงานอาชีพ 4) ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และ 5) ทักษะภาษาและการสื่อสาร โดยสะกัดและจัดระบบเป้าหมายการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ออกเป็นหมวดหมู่ได้ 12 ประการ ดังนี้ 1) อดออมประหยัด 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) จิตสาธารณะ 4) ทักษะการคิด 5) ชีวิตพอเพียง 6) หลีกเลี่ยงอบายมุข 7) สนุกกับการอ่าน 8) เบิกบานในธรรม 9) ก้าวล้ำภาษา และ ICT 10) มีวิถีประชาธิปไตย 11) ใส่ใจสิ่งแวดล้อมศึกษา 12) เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และอาชีพในท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความตระหนัก A (Awareness) เป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

ขั้นตอนที่ 3 การใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง L (Leadership) เป็นการใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารและทีมงานคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิชาการสำหรับพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบกิจกรรม E (Educational Activities) เป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และบริบทในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมผู้เรียนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างเครือข่าย N (Network) เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน และผู้ปกครอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติและตรวจสอบกิจกรรม T (Treatment) เป็นการนำกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้ 12 รายการ ไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และบริบทในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวาง

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลงาน E (Evaluation) เป็นการประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จ ค้นหาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวนเพื่อการพัฒนา R (Review for Improvement) เป็นการทบทวนเพื่อการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มากที่สุด

ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ TALENTER Model ของโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ อดออมประหยัด ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการมีจิตสาธารณะ ด้านวิถีประชาธิปไตย และชีวิตพอเพียง ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนา

4. ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทักษะชีวิตและการงานอาชีพ ด้านทักษะด้านการคิด การเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะ สารสนเทศและเทคโนโลยี (ICT) ด้านทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ และผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ONET) ปีการศึกษา 2559 โดยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศ

6. ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ TALENTER Model ของโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

โพสต์โดย ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ : [24 เม.ย. 2561 เวลา 07:16 น.]
อ่าน [2183] ไอพี : 101.109.67.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,427 ครั้ง
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต

เปิดอ่าน 38,056 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง

เปิดอ่าน 21,675 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ

เปิดอ่าน 10,468 ครั้ง
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม

เปิดอ่าน 10,908 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 57,206 ครั้ง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 40,367 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 23,478 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 11,011 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 63,760 ครั้ง
World Wide Web คืออะไร
World Wide Web คืออะไร

เปิดอ่าน 10,571 ครั้ง
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี

เปิดอ่าน 15,201 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555

เปิดอ่าน 31,251 ครั้ง
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1

เปิดอ่าน 15,678 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 17,600 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,180 ครั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ

เปิดอ่าน 140,428 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

เปิดอ่าน 11,079 ครั้ง
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)

เปิดอ่าน 30,246 ครั้ง
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ

เปิดอ่าน 13,072 ครั้ง
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ