ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่องานวิจัย ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้

สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี

ผู้ศึกษาวิจัย นางสาวจุฬารัตน์ บาริศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สรุปผลการศึกษาและวิจัยได้ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้คือ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ก่อนและหลังการฝึกทักษะ หลังจากได้รับการฝึกทักษะสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ อยู่ในระดับดี ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ จำนวน 31 แผน แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 31 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 16 ข้อ แบบทดสอบย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ มีประสิทธิภาพโดยรวมคือ 76.85/76.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 และ ในแต่ละชุดสูงกว่าเกณฑ์ทุกชุด

2. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการระหว่างการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ปรากฏว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้โดยมีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 75

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบฝึกทักษะ กำหนดเกณฑ์ผ่าน 75% ผลสรุปว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 18.91 ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 81.08 ซึ่งผลการเรียนอยู่ในระดับต่ำ ( = 13.84, S.D. = 3.41) หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ซึ่งผลการเรียนอยู่ในระดับสูง ( = 23.11, S.D. = 4.09)

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลังใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ( = 2.62 S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง เรื่องที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรกเรียงจากมากไปน้อย คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้มากขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงาน ( = 2.77 2.74 และ 2.71 S.D. = 0.66 0.67 และ 0.69)

โพสต์โดย จุฬารัตน์ บาริศรี : [25 เม.ย. 2561 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [2165] ไอพี : 1.1.181.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,775 ครั้ง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

เปิดอ่าน 8,340 ครั้ง
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว

เปิดอ่าน 8,439 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 18,689 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 26,510 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 6,580 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 14,767 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน

เปิดอ่าน 3,561 ครั้ง
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ

เปิดอ่าน 35,522 ครั้ง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน

เปิดอ่าน 59,263 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 20,760 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)

เปิดอ่าน 100,334 ครั้ง
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด

เปิดอ่าน 13,319 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 86,327 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 18,599 ครั้ง
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ทําอาหาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,501 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 8,903 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?

เปิดอ่าน 12,804 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 79,908 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์

เปิดอ่าน 116,100 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ