ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว30108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว30108

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การเคลื่อนที่

โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ผู้วิจัย นางสาวนิสา พันละภะ

หน่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว30108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 มีค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 7 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว30108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การเคลื่อนที่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดความรู้ของนักเรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว30108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จากนั้นวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และวัดความพึงพอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ นำผลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการวิจัยพบว่า

1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าขั้นสร้างความสนใจครูจัดกิจกรรมหรือ สถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ สงสัย อยากรู้อยากเห็น โดยการสาธิตหน้าชั้นเรียน นักเรียนจะสร้างคำถาม กำหนดประเด็นที่จะศึกษา แสดงความสนใจ ขั้นสำรวจและค้นหา ครูคอยใช้คำถามกระตุ้นและดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน สังเกตการทำงานของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้สำรวจตรวจสอบด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริง มีกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะมีความสนใจในการเรียน สนุกสนาน กระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปครูส่งเสริมให้นักเรียนได้อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบและแนวความคิดด้วยคำพูดของนักเรียนเอง ใช้คำถามนำเพื่อให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายจนได้ข้อสรุป นักเรียนกล้าแสดงออก ขั้นขยายความรู้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนขยายแนวความคิด และทักษะจากการสำรวจตรวจสอบ ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากการสำรวจตรวจสอบกับความรู้อื่น ๆ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ขั้นประเมินครูจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์หรืออภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทำให้นักเรียนได้วิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้ของตนเอง ประเมินความก้าวหน้า และความรู้ของตนเอง

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว30108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.64/75.24 ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.698 หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.40 (S.D. = 2.76) และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.57 (S.D. = 2.61) ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. ด้านความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว30108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.896) อยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย ครูเก๋ : [6 พ.ค. 2561 เวลา 10:34 น.]
อ่าน [1986] ไอพี : 223.24.186.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ