ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยการใช้

รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย วัชรกร สุรินทร์

ประเภทงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนา

คำสำคัญ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง

(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิธีการวิจัยมี 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1) การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการศึกษาเอกสารและศึกษาดูงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการสำรวจ ความต้องการในการเรียนรู้ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตอนที่ 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ตอนที่ 3) การทดลองหาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในตอนนี้ ได้แก่ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียน ปายวิทยาคาร จำนวน 10 คน และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็น และตอนที่ 4) ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในตอนนี้ ได้แก่ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคาร จำนวน 10 คน และลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น

ผลการวิจัยพบว่า

กกกกกกกตอนที่ 1 สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ การวางแผน การบริหารจัดการ การประเมินผล ปัจจัยเกื้อหนุน และการพัฒนาตนเองของครู และจากการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่าลูกเสือมี ความต้องการในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยใช้เทคนิควิธีการสอนเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เน้นความเป็นระเบียบวินัย ตลอดจนสาระ ในการเรียนรู้นั้นต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น สถานศึกษาควรเน้นนโยบายที่เน้นให้เกิดผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสามารถ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อ ความต้องการและความจำเป็นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่วนปัญหาสำคัญของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม ได้แก่ คุณภาพของการจัดกิจกรรมยังไม่หลากหลาย ไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบมีการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง การสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยมาใช้ปรับคุณภาพของการจัดกิจกรรม

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย G = การรวบรวม (Gather) O = ทัศนคติ (Opinion) P = กระบวนการ (Process) A = การยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption) และ I = อุดมคติ (Idol)

ตอนที่ 3 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า

กกกกกกก3.1 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการรวบรวม ด้านทัศนคติ ด้านกระบวนการ ด้านการยอมรับ/เห็นด้วย และด้านอุดมคติ ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

กกกกกกก3.2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

กกกกกกก ตอนที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กกกกกกก4.1 สภาพการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียน ปายวิทยาคาร ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์

กกกกกกกกกส่วนปัญหาการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียน ปายวิทยาคารในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีปัญหาที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผล

กกกกกกก4.2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โพสต์โดย ครูลูกเสือ : [9 พ.ค. 2561 เวลา 12:49 น.]
อ่าน [1928] ไอพี : 118.175.80.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,531 ครั้ง
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย

เปิดอ่าน 3,754 ครั้ง
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"

เปิดอ่าน 13,786 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551

เปิดอ่าน 12,947 ครั้ง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

เปิดอ่าน 8,554 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 22,755 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 19,648 ครั้ง
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.

เปิดอ่าน 14,212 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ

เปิดอ่าน 14,165 ครั้ง
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 16,243 ครั้ง
จิตรกรรม
จิตรกรรม

เปิดอ่าน 10,317 ครั้ง
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน

เปิดอ่าน 19,018 ครั้ง
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เปิดอ่าน 17,739 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 315 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 16,134 ครั้ง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,761 ครั้ง
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ

เปิดอ่าน 11,033 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

เปิดอ่าน 8,286 ครั้ง
เผย"แรม"รุ่นใหม่-มาตรฐานใหม่ต้องเก็บความจำไว้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า
เผย"แรม"รุ่นใหม่-มาตรฐานใหม่ต้องเก็บความจำไว้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า

เปิดอ่าน 28,918 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด

เปิดอ่าน 8,675 ครั้ง
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ