ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ศ21101 สาระทัศนศิลป์ เรื่องทัศนธาตุ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โด

แผนการจัดการเรียนรู้

สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทัศนธาตุ เรื่อง จุด เส้น เวลา 1 ชั่วโมง

สอนโดยนายธีระพล ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

======================================================

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ศ. 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องาน

ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 1/1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ

3. สาระสำคัญ

จุด(Point) เกิดจากรอยหรือการแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ ตามที่ผิวพื้น ไม่มีขนาด ความกว้าง

ความยาว ความหนาเส้น (Line) เกิดจากการขีดเขียนให้เป็นสายเป็นแนวอย่างต่อเนื่องด้วยดินสอ สีเทียน สีเมจิก ปากกา พู่กัน แปรง หรือของแหลมอื่น ๆ ทำให้เกิดเป็นเส้นได้ เส้นที่สำคัญ คือ เส้นตรง และเส้นโค้ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านงานศิลป์ ที่จะช่วยสร้างงานตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

4. ผังการวิเคราะห์เนื้อหา

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

5.1 ด้านความรู้ (K)

อธิบายความหมายของจุด เส้นที่เป็นองค์ประกอบของทัศนธาตุได้

5.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้จุด เส้นที่เป็นองค์ประกอบของทัศนธาตุได้

5.3 ด้านเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

1) เห็นคุณค่าและประโยชน์ของจุด เส้นในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

2) นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ

6. สาระการเรียนรู้

6.1 จุด

6.2 เส้น

6.3 ทิศทางของเส้น

6.4 ลักษณะของเส้น

7. กิจกรรมการเรียน

ช่วงที่ 1 แบบ Why สร้างประสบการณ์เฉพาะผู้เรียน

ขั้นที่ 1 ( กระตุ้นสมองซีกขวา ) สร้างประสบการณ์

1.1 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำชุดฝึกทักษะปฎิบัติ ชุดที่ 1 เรื่องจุด เส้น รูปร่างและรูปทรง แสงเงา ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

1.2 นักเรียนลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งของที่มีอยู่ในห้องเรียนมาคนละ 10 อย่าง โดยบันทึก

ลงในใบกิจกรรมที่ 1.1

ขั้นที่ 2 ( กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) วิเคราะห์ประสบการณ์

2.1 นักเรียนในห้องเรียนนำสิ่งของที่ได้จากตารางในกิจกรรมที่ 1.1 มาวิเคราะห์ถึงจุด เส้นที่ประกอบเป็นสิ่งของนั้น ๆ พร้อมวาดภาพประกอบ โดยบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1.2

ช่วงที่ 2 แบบ What พัฒนาความคิดรวบยอด

ขั้นที่ 3 ( กระตุ้นสมองซีกขวา ) ปรับประสบการณ์สู่ความคิดรวบยอด

3.1 นักเรียนบอกถึงส่วนประกอบจากภาพตัวอย่าง 3 ภาพ ว่ามีจุดและเส้นที่เป็นส่วนประกอบ

ในภาพนั้น ๆ เป็นอย่างไร โดยบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1.3

ขั้นที่ 4 ( กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) มุ่งสู่ความคิดรวบยอด

4.1 นักเรียนร่วมกันศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจุด เส้น จากใบกิจกรรมที่ 1.4

ช่วงที่ 3 แบบ How การปฏิบัติและพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระทำ

ขั้นที่ 5 ( กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) ลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด

5.1 นักเรียนฝึกทำกิจกรรม จากใบกิจกรรมที่ 1.5 โดยฝึกขีดเขียนเส้นตามแนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียง และแนวโค้ง เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในการขีดเส้นได้ถูกต้อง

ขั้นที่ 6 ( กระตุ้นสมองซีกขวา ) สร้างผลงานตามถนัด

6.1 นักเรียนเขียนเส้นชนิดต่าง ๆ และในทิศทางต่าง ๆ กัน เพื่อให้เกิดลวดลายตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ลงในใบกิจกรรมที่ 1.6

ช่วงที่ 4 แบบ If การบูรณาการและประยุกต์ประสบการณ์

ขั้นที่ 7 ( กระตุ้นสมองซีกซ้าย ) นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

7.1 นักเรียนนำผลงานของตนเองจากกิจกรรมที่ 1.5 และกิจกรรมที่ 1.6 มาเสนอต่อเพื่อน

ในชั้นเรียน อธิบายถึงรายละเอียดของชิ้นงาน และเปิดโอกาสให้เพื่อนซักถามและวิจารณ์ผลงานใน

เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปอีก

ขั้นที่ 8 ( กระตุ้นสมองซีกขวา ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้

8.1 นักเรียนร่วมกันประเมิน จัดอันดับผลงานของแต่ละคน หลังจากนั้นนำผลงานร่วม

จัดบอร์ดผลงานของนักเรียนในห้องเรียน

8.2 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจุด เส้นในบทเรียน

8. สื่อการเรียนการสอน/ แหล่งเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนการสอน

8.1.1 ชุดฝึกทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT หน่วยการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 (เรื่องจุด เส้น)

8.1.2 แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่องจุด เส้น รูปร่างและรูปทรง แสงเงา

8.1.3 รูปภาพตัวอย่าง จำนวน 3 ภาพ

8.2 แหล่งเรียนรู้

8.2.1 ห้องสมุดโรงเรียน

8.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9. การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่องจุด เส้น รูปร่างและรูปทรง

แสงเงา

2. ตรวจผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1.1ถึงใบกิจกรรมที่ 1.6

3. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

รายบุคคล

4. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การมีความซื่อสัตย์

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น

ในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 1. แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่องจุด เส้น รูปร่างและรูปทรง แสงเงา จำนวน 10 ข้อ

2. แบบประเมินผลงานนักเรียน

เป็นรายบุคคล

3. แบบประเมินพฤติกรรม

การการปฏิบัติงานรายบุคคล

4. แบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นรายบุคคล 1. ได้คะแนนตามสภาพจริง

2. ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 2 คือ พอใช้ จากคะแนนเฉลี่ย 4

คือ ดีมาก

3. ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 2 คือ ดี จากคะแนนเฉลี่ย 3 คือ ดีมาก

4. ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 2 คือ ดี จากคะแนนเฉลี่ย 3 คือ ดีมาก

10. บันทึกผลหลังการสอน

10.1 ผลการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...….

9.2 ปัญหาและอุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................

(ลงชื่อ)…………………………………….………

(นายธีระพล ฤทธิ์ศักดิ์ )

ครูชำนาญการ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

11. (ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)

ได้รับการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จุดและเส้น ของนายธีระพล ฤทธิ์ศักดิ์ แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

2. การจัดการเรียนรู้ได้นำเอากระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการสอนได้อย่างเหมาะสม

ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรต้องปรับปรุงต่อไป

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

นำไปใช้ได้จริง

ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

( นายณรงค์ พิทักษ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามสามัคคี

………/……….…./……..…

โพสต์โดย จุ๋ม : [15 พ.ค. 2561 เวลา 11:07 น.]
อ่าน [819] ไอพี : 182.52.91.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ