ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่ก

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม

(ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นายทนงศักดิ์ พอดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ตรวจสอบโครงการและพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการ ที่ดี และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ครูโรงเรียนบ้านยางงาม

(ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) จำนวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) จำนวน 30 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) โดยยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย (X-bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่น (alpha- Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar= 4.53, S.D. = .55) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.24, S.D. = .49) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียน บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียน บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู ประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.46, S.D. = .54) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและ ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ นักเรียน ประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.29, S.D. = .59) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำสุด (X-bar = 4.24, S.D. = .62) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ด้านผลผลิต (Product) ในการดำเนินโครงการ

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 3 มาตรฐาน ของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู ประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.55, S.D. = .54) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น ตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ ผู้ปกครอง ประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.34,

S.D. = .55) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำสุด (X-bar = 4.28, S.D. = .45) ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและ ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.63, S.D. = .52) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.44, S.D. = .57) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำสุด (X-bar = 4.33, S.D. = .48) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 จากผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและ ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินด้าน สภาพแวดล้อม (Context) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น ตัวชี้วัดที่ประเมิน ดังนั้น โรงเรียนต้องให้ความสำคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และวาง กฎเกณฑ์ความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและภัยบุคคล ตลอดจนนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน สอบถามความต้องการและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายเข้ามา มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของโครงการทุกขั้นตอน

1.2 จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับของครูภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี และควรมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ที่ใช้ในการดำเนินโครงการและปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ และควรส่งเสริมให้ครู บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการดำเนินโครงการ

1.3 จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู ประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ นักเรียน ประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ต่ำสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรศึกษาสภาพปัญหาความต้องการในการคุ้มครองเด็ก โดยจัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมกัน วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากรและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ กำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการ แหล่งงบประมาณ รวมทั้งประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ตลอดจนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

1.4.1 จากผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 3 มาตรฐาน ของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียน บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู ประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ ผู้ปกครอง ประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำสุด ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและบุคคล ทั้งระดับนโยบาย ระดับประสานงาน และระดับปฏิบัติ ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน การกำกับดูแลติดตามและประเมินผลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและบุคคล มอบหมายให้ครูดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและประเมินนักเรียนรายบุคคลตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กในประเด็นด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านสังคม สติปัญญา และปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัย โดยมีการทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน ตลอดจนเชิญวิทยากรให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียน

1.4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและ ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น ตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการ การมี ส่วนร่วมทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผน ร่วมดำเนินกิจกรรม ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จากการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนต้องรายงานผลให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล

(CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อ สภาพการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก

2.3 ควรมีการประเมินโครงการที่เน้นเฉพาะผลผลิตในด้านการประเมินประสิทธิผลของโครงการ และการประเมินผลกระทบของโครงการ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป

โพสต์โดย โน่ : [15 พ.ค. 2561 เวลา 19:50 น.]
อ่าน [506] ไอพี : 49.49.110.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ