ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โรงเรียนบ้านหล่ายท่า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา และเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ จำนวน 307 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลอื่น กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหล่ายท่า เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 28 คน เพราะสามารถอ่านข้อคำถามใบแบบสอบถาม (อ่านคล่อง) และตอบแบบสอบถามได้ (เขียนคล่อง) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหล่ายท่า เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้อำนวยการและครู จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงาน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้

1.1 ด้านที่ 1 กายภาพ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหล่ายท่าร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่จำเป็นตามบริบทของโรงเรียน มีการจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โดยมีการร่วมมือกันกับทุกๆ ฝ่าย อาทิ ชุมชน หน่วยงานภายนอก เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือจากชุมชนในการบำรุง ดูแล รักษา ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานทางด้านสถาปนิก สำรวจ ประมาณการ ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ปีการศึกษา 2559

ดำเนินกิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้กระตุ้นสมอง : BBL, สร้างศาลพระภูมิภายในโรงเรียน,ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร), จัดหาโต๊ะอาหารกลางวันนักเรียน,ปรับปรุงห้องส้วม ให้ถูกสุขลักษณะ, ก่อสร้างโรงเรือนศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรพอเพียง, สร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, สร้างธนาคารขยะโรงเรียน, สร้างถนนรอบบริเวณโรงเรียน, สร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์สำหรับนักเรียนและบุคลากร, พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด, สร้างป้ายอาเซียนและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน, พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ, พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนอนุบาล, ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชารวมใจทำเป็นแหล่งเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน, เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเรียน ป.1ก, เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนพัดลมเพดานในห้องเรียน, ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้หน้าอาคารและติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้าส่องสว่างกลางคืน, ต่อเติมลานกิจกรรมหน้าห้องอำนวยการ และโครงการพัฒนาสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท

ปีการศึกษา 2560

ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสร้างฐานการเรียนรู้เพิ่มเติม ในสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท, พัฒนาปรับปรุงฐานการเรียนรู้ แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชนในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหาทุนก่อสร้างรั้วโรงเรียนและพัฒนาการศึกษา, ก่อสร้างที่ดื่มน้ำและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบสุขาภิบาลน้ำดื่มสะอาด, ระดมทุนติดตั้งมุ้งลวด ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักครู และติดตั้งเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจากเดิม 1 เฟส 2 สาย เป็น 3 เฟส 4 สาย, ก่อสร้างทางเชื่อม มุงกระเบื้องหลังคาระหว่างอาคาร, จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล, พัฒนาปรับปรุงซุ้ม ที่พักผู้ปกครอง รอรับ-ส่งนักเรียน และที่นั่งเล่นสำหรับนักเรียน ปรับปรุงห้องประชุม ห้องแสดงผลงานนักเรียน, พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา, จัดหาเครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาล, พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างแปลงดอกไม้ตามแนวถนน, ทาสีอาคารเรียน ป.1ก, จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์, กิจกรรมทอดผ้าป่าก่อสร้างอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย)

โดยที่ผู้บริหารกำกับ ติดตามการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาของนักเรียน ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

ผลจากการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ สร้างสื่อและนวัตกรรมการสอน มีป้ายนิเทศ โดยความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพและได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับยอดเยี่ยม จาก สพป.ลำพูน เขต 2

ผลจากการพัฒนาปรับปรุงสร้างฐานการเรียนรู้เพิ่มเติมในสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้โรงเรียนมีเครื่องเล่นสนามเพิ่มขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เรียนรู้ตามธรรมชาติ ฝึกทักษะชีวิต พัฒนาเตรียมความพร้อมของร่างกาย เรียนรู้อย่างมีความสุข จึงทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบสนามเด็กเล่น ระดับ สพฐ.ปีการศึกษา 2560 และยังเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก

1.2 ด้านที่ 2 การบริหาร ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหล่ายท่า ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่จำเป็นตามบริบทของโรงเรียน ด้านการบริหาร มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ชัดเจนครอบคลุมงานตามโครงการ กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างครูด้วยกันและระหว่างครูกับผู้บริหาร ปฏิบัติต่อครูเหมือนกับเป็นผู้ร่วมงานที่ดี ที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา จัดทำ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันแล้วนำข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในลักษณะต่าง ๆ เช่น การกำหนดนโยบาย การเสนอแผนงานโครงงาน มีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงเรียนมอบหมายงานตามความถนัดตามความเหมาะสมทั้งนี้ได้มีการนิเทศติดตาม และการประเมินผลโดยมีการสรุปโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณต่อไป

ผลจากการบริหารงานบุคคล ส่งผลให้ครูได้รับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 คน ส่งเสริมสนับสนุนครูในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพจนสามารถทำให้ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training (UTQ Online) ได้ครบถ้วนทำให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกจ้าง ประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช.4 พัฒนาตนเองทำได้รับโล่ห์รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมข้าราชการครูประพฤติดีไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุขทำให้ข้าราชการครูจำนวน 2 คน ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขระดับ สพฐ. ส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามแนวทางของข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป

ผลสำเร็จของสถานศึกษา ได้รับป้ายจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับประเทศ, ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560, ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2559, ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training (UTQ Online) ได้ครบถ้วน ปีการศึกษา 2559, ได้รับเกียรติบัตรจาก สถานีตำรวจภูธรลี้ จังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจการงานตำรวจในการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2559-2560, ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามนโยบายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

ผลสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้รายงาน) ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) ตั้งแต่ 10 วิชาขึ้นไป ประจำปี 2559, ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 รางวัลการบริหารจัดการโรงเรียนดีเยี่ยม โครงการห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1.3 ด้านที่ 3 ด้านวิชาการ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหล่ายท่า ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน ปรับเป้าหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้การศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะชีวิต ตลอดจนวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอก โรงเรียน รวมทั้งประเมิน ความเป็นไปได้ของโรงเรียน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกฝ่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างของหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการหลักสูตร ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่ส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง และปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงการสร้างผลงานและเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยคำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้ทำกิจกรรม ฝึกทักษะให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาทุกด้านเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาที่หลากหลาย โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาแต่ละด้านให้นักเรียน มีการควบคุมกำกับ ติดตาม นิเทศ การใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา โรงเรียนได้นำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวน ภายใน ได้มีการประเมิน แผนงาน โครงการประจำปี เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อยของแผนงาน โครงการ ซึ่งจะได้นำผลมาตัดสินแผนงานโครงการ ว่าบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่และเพื่อนำมาทำรายงานการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องและเป็นสรุปผลการดำเนินการด้านการบริหารงานวิชาการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ด้านที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านภาษา ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน จนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน ปีการศึกษา 2559-2560 เป็นโรงเรียน ที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2560 และจากผลการทดสอบการวัดและประเมินผลทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนสูงขึ้น โดยดูได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การประเมินความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา ปีการศึกษา 2559-2560 นักเรียนมี ผลการประเมินในระดับที่พัฒนาขึ้น และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งปีการศึกษา 2559 และ 2560 นักเรียนมีผลการทดสอบโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านดนตรี ส่งผลให้นักเรียนชอบการร้องเพลง ฟ้อนรำ ร้องทำทำเพลง กิจกรรมยามว่างหรือชั่วโมงซ่อมเสริมครูมีการสอนร้องเพลงฟังเพลงเล่นดนตรี นักเรียนให้ความสนใจชื่นชอบมากทำให้ นักเรียนมีเจตคติที่ดีด้านดนตรี กล้าแสดงออกในการเต้นประกอบเพลง กิจกรรมการแสดงในวันสำคัญต่างๆ นักเรียนให้ความสนใจและชื่นชอบที่จะแสดงเต้นประกอบเพลงและสามารถแสดงออกมาได้เป็นอย่างดี และก่อนเข้าเรียนในตอนบ่าย นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนั่งทำสมาธิฟังเสียงเพลง เสียงดนตรีทำนองเสียงธรรมชาติเพื่อให้จิตใจสงบก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย ทำให้นักเรียนมีสมาธิต่อการเรียนดีมาก

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 และจากผลการทดสอบการวัดและประเมินผลทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2560 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และจากการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านการคำนวณ ปีการศึกษา 2559-2560 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2560 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ สพฐ.และระดับประเทศ สำหรับผลการทดสอบค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ส่งผลให้ปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ได้แก่ เหรียญทอง อันดับ 2 ประติมากรรมนูนต่ำ นักเรียน ป.1-3 , เหรียญเงิน ประติมากรรมนูนสูง ป.4-6, เหรียญเงิน ปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย, เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-6 และปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ได้แก่ เหรียญทอง ประติมากรรมนูนต่ำนักเรียน ป.1-3,เหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-6, , เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย, เหรียญเงิน เรียนรวม-กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้), เหรียญทองแดง ประติมากรรมนูนสูง ป.4-6, และเหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-6,

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ เป็นเด็กดีของจังหวัดลำพูน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน, ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับจังหวัดลำพูน, ปีการศึกษา 2560 ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับจังหวัดลำพูน และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตำบลป่าไผ่หลายประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิง, รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชั้นอนุบาล, รางวัลชนะเลิศกีฬาแชร์บอลหญิง, รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองชาย-หญิง, ส่วนงานกีฬา-กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอลี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี, และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอลรุ่นอนุบาลอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามนโยบายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560 และได้รับเกียรติบัตรการดำเนินงานตามโครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยบูรณาการร่วมกับโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงงานวิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 และได้รับป้ายจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปีการศึกษา 2559-2561 ระดับประเทศ

ผลจากการดำเนินการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ปีการศึกษา 2560

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

2.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 3 วิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นค่าเฉลี่ยรวมรายด้านพบว่า

2.1.1 ด้านที่ 1 กายภาพ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด

2.1.2 ด้านที่ 2 การบริหาร ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

2.1.3 ด้านที่ 3 วิชาการ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ฐานการเรียนรู้บ้านต้นไม้ ลานกิจกรรมบนบ้านต้นไม้ ประกอบด้วย ปีนป่าย สไลเดอร์ ใต้ถุนบ้านมีลานทราย ค้นหาฟอสซิล เล่นน้ำ ดิน ( = 4.75) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ รั้วโรงเรียน ( = 4.34)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

1.1 ด้านกายภาพ โรงเรียนควรมีการแสดงแผนผังเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน การปรับปรุงบ้านพักครูให้เหมาะสม ปลอดภัย และควรมีห้องประชุมที่เหมาะสม สวยงาม เพียงพอกับนักเรียน ผู้ปกครอง

1.2 ด้านการบริหาร โรงเรียนควรมีการดำเนินการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอแนะแนวทางในการบริหาร และควรมีการจัดทำข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของโรงเรียน

1.3 ด้านวิชาการ ครูควรมีการซักถามนักเรียนในการเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิด และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมปัญญาด้านดนตรีมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาของนักเรียน จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ในครั้งต่อไป

2.2 โรงเรียนควรมีการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะในครั้งต่อไป

โพสต์โดย หนุ่ย : [17 พ.ค. 2561 เวลา 15:12 น.]
อ่าน [4202] ไอพี : 223.205.229.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,624 ครั้ง
จริงไหม? ...กินไก่แล้วทำให้ลูกเป็นสาวเร็ว หรือทำให้หน้าอกใหญ่จริงหรือ?
จริงไหม? ...กินไก่แล้วทำให้ลูกเป็นสาวเร็ว หรือทำให้หน้าอกใหญ่จริงหรือ?

เปิดอ่าน 24,666 ครั้ง
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 34,381 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 12,015 ครั้ง
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้

เปิดอ่าน 775 ครั้ง
ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน
ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน

เปิดอ่าน 37,053 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3

เปิดอ่าน 10,806 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

เปิดอ่าน 11,111 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง

เปิดอ่าน 36,392 ครั้ง
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก

เปิดอ่าน 16,169 ครั้ง
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า

เปิดอ่าน 43,665 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

เปิดอ่าน 15,191 ครั้ง
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

เปิดอ่าน 9,973 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน

เปิดอ่าน 1,425 ครั้ง
วิธีขอใบกำกับภาษี 7-Eleven เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน EASY E-Receipt
วิธีขอใบกำกับภาษี 7-Eleven เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน EASY E-Receipt

เปิดอ่าน 9,737 ครั้ง
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
เปิดอ่าน 21,819 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
เปิดอ่าน 25,097 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 15,036 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เปิดอ่าน 212,202 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ