ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมสำหรับนักเรียนชั

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

The Effects of Learning Activity on Statistics and Basic Data Analytics based on Progressivism for the Secondary Students

วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์ Witwisit Kesornsit

นักศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Graduate Student, Mathematics Education, Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองสำหรับพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้ตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมโดยเน้นการทดลอง และการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการฝึกแก้ปัญหา เน้นการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เน้นความรับผิดชอบ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ถ้าเด็กเป็นฝ่ายกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมและริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นผู้คอยแนะนำและจัดเตรียมประสบการณ์ ไม่เน้นเนื้อหาวิชา แต่มุ่งให้เด็กพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าร้อยละ 80 (4) เพื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผลรวมแต่ละภาคเรียน และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการรู้จำนวน 3 บท แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.29 และ 0.80 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.21 และ 0.83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเรื่องสถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการสำรวจความคิดเห็นโดยการทำโพล ผู้วิจัยได้ทำการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 2 ภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2558-2559 โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้องเรียน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับแต่ละห้องเรียนที่ใช้ในการทดลอง สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแต่ละห้องเรียนที่ใช้ในการทดลอง สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/81.25 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกห้องเรียน สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกห้องเรียน สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคเรียนไม่มีความแตกต่างกันเต็มที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ (5) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงมีความพึงพอใจรวมอยู่ในดับมากที่สุด

คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ ; สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ; การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ; พิพัฒนาการนิยม

This current experimental research was to develop the learning activity on Statistics and Basic Data Analytics based on Progressivism. The research was to design learning activity focused on experiment learning, learning by doing and especially solving problems. -- focused on cooperation rather than competition. -- focused on the responsibility of children and child-centered teaching. The instructors are a guide and experience for the students. The purposes of this research were (1) to develop learning activity and study the result of using the learning activity plans to achieve the criteria setting E1/E2 as 80/80 (2) to study the learning achievement scores between before and after using the learning activity plans (3) to study the learning achievement scores after using the learning activity plans more than 80 percentage (4) to study the learning achievement scores for each semester and (5) to study the students’ satisfaction towards the learning activity on Statistics and Basic Data Analytics based on learning by doing technique. The instrument used in this study were: (1) the 3 lesson plans, (2) the test of learning achievement whole difficulty values ranged between 0.29 and 0.80, discrimination power values ranged between 0.21 and 0.83, entire reliability coefficient was 0.81, and (3) a form for measurement of satisfaction whole entire reliability coefficient was 0.90. The contents used in this research consists Data and Statistics, Basic Data Analytics, and Polls follow the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). The sample of this study was 3 classrooms of grade 5 and repeat experiment for 2 semesters.

The results were as follows: (1) The efficiency criteria of the learning activity on Statistics and Basic Data Analytics based on learning by doing technique was 87.50/81.25 (2) The students’ learning achievement after the learning activity plans was significantly higher than those of before at 0.05 level significance for each class, for each semester and total of each semester (3) The students’ learning achievement after the learning activity plans was significantly more than 80 percentage at 0.05 level significance for each class, for each semester and total of each semester (4) The students’ learning achievement after the learning activity plans was significantly different for each semester and (5) The students’ satisfaction towards the learning on Statistics and Basic Data Analytics based on learning by doing technique as a whole was at highest level

Keywords : Learning Activity ; Statistics and Basic Data Analytics ; Learning by Doing ; Progressivism

โพสต์โดย นิว : [19 พ.ค. 2561 เวลา 10:45 น.]
อ่าน [2973] ไอพี : 223.24.156.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ นิว

  ความคิดเห็นที่ 1

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://witwisitkesornsit.wordpress.com/2017/08/08/learning-activity/

วันที่โพสต์ [19 พ.ค. 2561 เวลา 11:17 น.] ไอพี : [223.24.156.88] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,440 ครั้ง
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 9,314 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 10,260 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 16,610 ครั้ง
งานประเพณีรับบัว 2552
งานประเพณีรับบัว 2552

เปิดอ่าน 28,576 ครั้ง
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

เปิดอ่าน 12,709 ครั้ง
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม

เปิดอ่าน 18,840 ครั้ง
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"

เปิดอ่าน 27,129 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 8,530 ครั้ง
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก

เปิดอ่าน 16,884 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 16,346 ครั้ง
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย

เปิดอ่าน 14,037 ครั้ง
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?

เปิดอ่าน 7,880 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้

เปิดอ่าน 9,835 ครั้ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง

เปิดอ่าน 26,128 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 21,629 ครั้ง
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
เปิดอ่าน 22,424 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
เปิดอ่าน 28,700 ครั้ง
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
เปิดอ่าน 5,571 ครั้ง
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
เปิดอ่าน 17,542 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ