ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โร

หัวข้อรายงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2

ผู้รายงาน นายพนมพร พีระพิทยมงคล

ปี พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ดำเนินโครงการครบ 1 ปีการศึกษาของปีการศึกษา 2560 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 308 คน ด้วยแบบประเมิน ในช่วงปลายของภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2560 แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินด้านบริบท ก่อนดำเนินโครงการพบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแนวคิดและแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีการเห็นด้วยมากที่สุด

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ก่อนดำเนินโครงการพบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สาย รองลงมาคือ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

3. การประเมินด้านกระบวนการ ระหว่างดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดภารกิจการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน

4. การประเมินด้านผลผลิต หลังดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีระบบเครือข่ายภายในสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ทุกที่ในโรงเรียน และรองลงมาคือ นักเรียนและครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้

5. การประเมินด้านผลกระทบหลังดำเนินโครงการ ในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

6. การประเมินด้านประสิทธิผล หลังดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีระบบเครือข่ายภายในสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และใช้ในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า

7. การประเมินด้านความยั่งยืนหลังดำเนินโครงการ ในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นพันธกิจของสถานศึกษา

8. การประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ หลังดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ

รายงานประเมินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตรวจแก้ไขแบบประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ระพินท์ ชูชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยบูรพา นายเด็จ สว่างอรุณ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ นายศุภชัย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นางเพ็ญจา เสมอเหมือน และนายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์นำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ทดลองหาค่าความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ท้ายนี้ ผู้ประเมินโครงการขอขอบคุณ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ที่ให้การสนับสนุนการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำเร็จลุล่วง ได้ด้วยดี

พนมพร พีระพิทยมงคล

กุมภาพันธ์ 2560

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ก

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญ. ง

สารบัญตาราง ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินโครงการ 1

วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 4

ขอบเขตการประเมินโครงการ 4

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 6

นิยามศัพท์เฉพาะ 8

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10

การประเมินโครงการ 10

ความหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ 10

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 13

รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPPIEST 15

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 26

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 26

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 31

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 43

สาระสำคัญของโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 49

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 52

บทที่ 3 วิธีดำเนินการประเมิน 61

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 61

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 62

การหาคุณภาพเครื่องมือ 64

การเก็บรวบรวมข้อมูล 66

การวิเคราะห์ข้อมูล 66

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 67

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 69

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา 70

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน

ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา ด้านบริบท และด้านปัจจัยนำเข้า ก่อนดำเนินโครงการ 71

ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ต่อการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ด้านกระบวนการ ระหว่างดำเนินโครงการ 75

ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน

ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน

และด้านการถ่ายโยงความรู้ หลังดำเนินโครงการ 77

บทที่ 5 สรุปการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 87

สรุปการประเมิน 88

อภิปรายผล 92

ข้อเสนอแนะ 101

บรรณานุกรม 102

ภาคผนวก 108

ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 109

ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ 111

ค แบบประเมินโครงการ 117

ง โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 127

จ ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 132

ฉ การเผยแพร่ผลงาน 141

ช การหาคุณภาพเครื่องมือ 147

ประวัติผู้วิจัย 150

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 6

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มกรรมการสถานศึกษา 70

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มครูผู้สอน 70

ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักเรียน 71

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านบริบท 71

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านปัจจัยนำเข้า 73

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านกระบวนการ 75

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านผลผลิต 77

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านผลกระทบ 79

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านประสิทธิผล 81

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านความยั่งยืน 83

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการถ่ายโยงความรู้ 85

โพสต์โดย kobabab : [22 พ.ค. 2561 เวลา 11:13 น.]
อ่าน [2363] ไอพี : 183.89.147.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,184 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 3,467 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม

เปิดอ่าน 67,748 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 12,223 ครั้ง
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,548 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 11,295 ครั้ง
มาป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันเถอะ
มาป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันเถอะ

เปิดอ่าน 16,914 ครั้ง
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี

เปิดอ่าน 11,523 ครั้ง
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009

เปิดอ่าน 14,335 ครั้ง
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี

เปิดอ่าน 11,949 ครั้ง
ยาตีกันอันตราย
ยาตีกันอันตราย

เปิดอ่าน 12,707 ครั้ง
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558

เปิดอ่าน 14,873 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’

เปิดอ่าน 3,258 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT

เปิดอ่าน 13,954 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์

เปิดอ่าน 37,290 ครั้ง
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)

เปิดอ่าน 26,501 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์
เปิดอ่าน 31,788 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
เปิดอ่าน 25,172 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
เปิดอ่าน 11,999 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
เปิดอ่าน 31,542 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ