ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้าง

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน : นายอุดม หมัดอาด้า

รองผู้อานวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่รายงาน : 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วยคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียน ทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้างโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จานวน 210 คน ประชากรครู จานวน 34 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จานวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.89-0.97

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88, σ = 0.61) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

( X = 3.83, S.D. = 0.63) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 ตามความ

คิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69, σ = 0.66) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการในการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ

นักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น

ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวม

เฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมีการปฏิบัติหรือมี

คุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 3.91, σ = 0.57) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

รองลงมาคือ กลุ่มผู้ปกครอง มีการปฏิบัติหรือมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (X = 3.72, S.D. = 0.59)

ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนกลุ่มนักเรียนอยู่ในระดับมาก (X = 3.71, S.D. = 0.49)

มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่า สุด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้

เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ จา แนกตามตัวชี้วัด

พบว่า

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามความ

คิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2560

โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

(X = 4.01, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ นักเรียน

(X = 3.73, S.D. = 0.59) และ กลุ่มครู ( = 3.73,  = 0.59, 0.69) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่า สุด (X = 3.72, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 15

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองโดย

ภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.87,  = 0.79) อยู่ในระดับ

มาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ( X = 3.84,

S.D. = 0.74) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดา เนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุก

กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นราย

กลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.04, S.D. =

0.61) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน และกลุ่ม

ผู้ปกครอง( X = 3.85, S.D. = 0.74, 0.75) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่า สุด ( = 3.84,  = 0.78) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการประเมินไปใช้

1. ข้อค้นพบจากการดา เนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง

พบว่าการดา เนินโครงการใดๆ ให้ประสบผลสา เร็จ วัฒนธรรมองค์กรภายใต้การมีส่วนร่วมของฝ่ าย

บริหาร ตั้งแต่ผู้อา นวยการโรงเรียน รองผู้อา นวยการโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้น ในส่วนของครู และเครือข่ายนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองในระดับต่างๆ

รวมถึงเครือข่ายภายนอกอื่นๆ ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน ทุกงานให้ประสบผลสาเร็จ

โรงเรียนจะละเลยเครือข่ายเหล่านี้ไม่ได้

2. ในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ประสบผลสาเร็จโรงเรียนต้องจัด

กิจกรรมให้ครอบคลุมสาระสาคัญ 4 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทุกที่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากร สารนิเทศตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมและบริการเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ควรส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อย่าให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดเพียงแต่ฝ่ายเดียว

และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จะเป็นพลังสาคัญที่จะ

ทา ให้งานประสบผลสา เร็จ

3. ควรมีการประกาศเกียรติคุณนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่มีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่าง และหรือปฏิบัติงานจนประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่าง เกิดวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practices หรือ Best Practices)

ข้อเสนอแนะสาหรับการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

2. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่โรงเรียนดาเนินการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และสารสนเทศที่ต้องการคาตอบ

3. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของสถานศึกษา โดยประยุกต์ให้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

โพสต์โดย อุดม : [22 พ.ค. 2561 เวลา 13:14 น.]
อ่าน [2519] ไอพี : 110.77.231.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,300 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 27,215 ครั้ง
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ

เปิดอ่าน 17,445 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 16,216 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 12,085 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 11,759 ครั้ง
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร

เปิดอ่าน 15,827 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

เปิดอ่าน 15,344 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 40,822 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 27,951 ครั้ง
ระบบสี Additive
ระบบสี Additive

เปิดอ่าน 18,497 ครั้ง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ

เปิดอ่าน 20,100 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 12,064 ครั้ง
8 วิธีคลายเครียดทันใจ
8 วิธีคลายเครียดทันใจ

เปิดอ่าน 13,938 ครั้ง
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ

เปิดอ่าน 19,702 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 17,452 ครั้ง
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
เปิดอ่าน 3,469 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม
เปิดอ่าน 26,954 ครั้ง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
เปิดอ่าน 23,941 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
เปิดอ่าน 9,667 ครั้ง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ