ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

ชื่อผู้รายงาน นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต ๓

ปีที่ศึกษา ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบาก วิทยาคาร 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 8 ประการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนกระบากวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 196 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 86 คน และผู้ปกครอง จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ทั้งหมดจำนวน 46 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 ถึง 1.0 ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932-0.971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.43 และ S.D. = 0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 และ S.D. = 0.34) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.48 และ S.D. = 0.24) และด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.35 และ S.D. = 0.36) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่าโดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.48 และS.D. = 0.35 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ ข้อ 10 โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 และ S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ข้อ 3 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.58 และ S.D. = 0.65) และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 1 โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.25 และ S.D. = 0.68)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.48 และ S.D.= 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ ข้อ 8 ผู้บริหารให้การสนับสนุน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.71 และ S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ข้อ 10 การสนับสนุนจากบุคลากร / หน่วยงานอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 และ S.D. = 0.50) และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 1 และ ข้อ 4 โรงเรียนมีการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลายและมีงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการเพียงพอ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29 และ S.D. = 0.62)

3. ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 และ S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ ข้อ 3, ข้อ 7 และข้อ 9 วิธีการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสมและการให้ความสนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียนและการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการของนักเรียนและครู อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.75 และ S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ข้อ 1 โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.67 และ S.D. = 0.48) และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 4, 6, 8และ10 โรงเรียนมีการเสริมแรงนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี, การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน, ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการและโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50 และ S.D. = 0.59)

4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34 และ S.D. = 0.36) และด้านที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.43 และ S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ความประหยัด อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.41 และ S.D. = 0.46) และด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ความขยัน อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.28 และ S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือข้อ 7 นักเรียนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ รักษาคำพูด มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่พูดปด ไม่โลภ ไม่ลักขโมย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.57 และ S.D. = 0.57) รองลงมาคือข้อ 9 นักเรียนรักษาร่างกาย เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.48 และ S.D. = 0.56) และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือข้อ 10 นักเรียนดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.14 และ S.D. = 0.76)

โพสต์โดย ja : [22 พ.ค. 2561 เวลา 19:23 น.]
อ่าน [2664] ไอพี : 223.206.247.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 458,649 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 79,573 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม

เปิดอ่าน 17,360 ครั้ง
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70

เปิดอ่าน 18,227 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 28,810 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 11,135 ครั้ง
ขอบพระคุณคอลัมน์ "คลิกเฮียร์" หนังสือพิมพ์"เดลินิวส์"
ขอบพระคุณคอลัมน์ "คลิกเฮียร์" หนังสือพิมพ์"เดลินิวส์"

เปิดอ่าน 30,738 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ

เปิดอ่าน 14,029 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)

เปิดอ่าน 18,060 ครั้ง
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน

เปิดอ่าน 14,065 ครั้ง
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย

เปิดอ่าน 145,743 ครั้ง
งานแกะสลักไม้
งานแกะสลักไม้

เปิดอ่าน 9,989 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 11,726 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 22,529 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 8,752 ครั้ง
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน

เปิดอ่าน 24,278 ครั้ง
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
เปิดอ่าน 14,958 ครั้ง
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
เปิดอ่าน 255,952 ครั้ง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
เปิดอ่าน 35,596 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
เปิดอ่าน 10,247 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ