ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางงุ้

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ชื่อผู้รายงาน : นายฉลอง นนทวงศ์

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2560

การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินกระบวนการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2560 ขอบเขตของการประเมินด้าน ประชากร ประกอบด้วย ได้แก่ ครูและบุคลากร จำนวน 16 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 46 คน ผู้ปกครองจำนวน 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหาร และครูที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้ประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 129 คน ขอบเขตด้านเนื้อหาได้ประเมินการดำเนินงานตามโครงการ ในด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 5 รายการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ และความมีคุณธรรม ส่วนความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 14 กิจกรรม รวมถึงการวัดความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะด้านความเป็นไปได้ที่โครงการจะประสบความสำเร็จ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากซึ่งปัจจัยด้านงบประมาณมีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนปัจจัยอื่นทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบริหารจัดการ และด้านบุคลกรมีความเหมาะสมมากตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพบว่าโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ทั้งยังพบว่าการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

4.2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พบว่าโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ รองลงมาคือ มีจิตใจดีงาม

ไม่หลงไปตามกระแส หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีย์

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ผู้บริหารต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบถึงแนวนโยบายความสำคัญของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

2. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในการเตรียมการวางแผน การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

3. ผลกระทบหลักที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการดำเนินงานทุกกิจกรรม ต้องส่งเสริมกิจกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และควรต้องมีเครื่องมือที่หลากหลายสามารถวัดได้ตามสภาพที่แท้จริง (Authentic Assessment) ครอบคลุมทั้งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ และเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

4. ระดมสรรพกำลังในท้องถิ่น ทั้งภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านคุณภาพการศึกษา ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับชุมชน สังคม และผู้ปกครองอย่างแท้จริง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) ที่เริ่มจากการศึกษาปัญหา (Problem Based) เพื่อหาแนวทางลด และกำจัดช่องว่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

2. ควรศึกษาและให้ความสำคัญเรื่องบทบาท หน้าที่ และภารกิจของครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง บรรลุ ตามเจตนารมณ์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยโดยกระบวนการเชิงระบบ (System Approach) เพื่อเป็นการศึกษาการดำเนินงานอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ

โพสต์โดย ChalongNon : [23 พ.ค. 2561 เวลา 16:49 น.]
อ่าน [4415] ไอพี : 118.174.72.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 88,020 ครั้ง
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)

เปิดอ่าน 12,090 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"

เปิดอ่าน 20,991 ครั้ง
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม

เปิดอ่าน 2,623 ครั้ง
ซึมเศร้าซ่อนเร้น (Masked Depression) คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า?
ซึมเศร้าซ่อนเร้น (Masked Depression) คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า?

เปิดอ่าน 8,926 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 38,485 ครั้ง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)

เปิดอ่าน 11,351 ครั้ง
นิตยสาร SCIENCE WORLD  ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ
นิตยสาร SCIENCE WORLD ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ

เปิดอ่าน 1,162 ครั้ง
Blog คืออะไร
Blog คืออะไร

เปิดอ่าน 9,665 ครั้ง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง

เปิดอ่าน 2,499 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำขิง
ประโยชน์ของน้ำขิง

เปิดอ่าน 20,540 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 18,651 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 30,705 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 535,501 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู

เปิดอ่าน 25,100 ครั้ง
นักฟิสิกส์ไทยสร้างผลงานแห่งประวัติศาสตร์ ค้นพบสูตรคำนวณฟิสิกส์ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
นักฟิสิกส์ไทยสร้างผลงานแห่งประวัติศาสตร์ ค้นพบสูตรคำนวณฟิสิกส์ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

เปิดอ่าน 15,756 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
เปิดอ่าน 157,884 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ
เปิดอ่าน 6,023 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
เปิดอ่าน 10,688 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
เปิดอ่าน 9,453 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ