ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ชั้นมั

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียน

เฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 9 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 1กำเนิดถ่านหิน – หินน้ำมัน ชุดกิจกรรมที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์กับปิโตรเลียม ชุดกิจกรรมที่ 3 ยอดเยี่ยมแก๊สธรรมชาติ ชุดกิจกรรมที่ 4เก่งกาจกับพอลิเมอร์น่ารู้ ชุดกิจกรรมที่ 5 รอบรู้เรื่องพลาสติก ชุดกิจกรรมที่ 6สนุกคิดเส้นใย ชุดกิจกรรมที่ 7 ใส่ใจเรื่องยาง ชุดกิจกรรมที่ 8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์) ชุดกิจกรรมที่ 9 พาชีวีปลอดมลภาวะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ แบบเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.61 และ ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.58 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการหาคุณภาพแล้วไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตรวจให้คะแนนบันทึกผลไว้ แล้วจึงดำเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 9 ชุด โดยแต่ละชุด ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลหลังเรียน ตรวจให้คะแนนบันทึกผลไว้ เมื่อจัดกิจกรรมครบ 22 ชั่วโมง แล้วผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ชุดเดิม ไปทำการทดสอบอีกครั้ง ตรวจให้คะแนนบันทึกผลไว้ แล้วจึงนำคะแนนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนทุกชุดและคะแนนจากการทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี ทั้งก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัย พบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 86.67/87.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 86.67 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 87.00 เมื่อพิจารณาเป่นรายชุดกิจกรรม พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ มีค่าอยู่ระหว่าง 86.67 – 90.00 โดยชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการสูงสุดคือ ชุดที่ 2และชุดที่ 4 มีค่าเท่ากับ 90.00 และชุดที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่ำสุดคือ ชุดที่ 9 มีค่าเท่ากับ 84.00

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.4493 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.93

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเคมี ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย โต้ง : [27 พ.ค. 2561 เวลา 07:53 น.]
อ่าน [1923] ไอพี : 223.205.237.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ