ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นายรัฐพงษ์ ยะถา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นเท่ากับ 80.23/81.67

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัย จากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 82.08 และ 44.17 ตามลำดับ คิดเป็นค่าร้อยละคะแนน ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 37.92

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัย จากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง จากดร.วรวิทย์ สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายมีชัย พลทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางเกศินี บึงมุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นางสุภา วงษ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และนายเมืองดี สมจิโน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ อันเป็นผลให้การดำเนินงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณ นายไพรัชชาระวีร์ ศรีวรนันทกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการศึกษาครั้งนี้จนสำเร็จได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือสำหรับการศึกษาและขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้าน-หนองหญ้ามุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทุกท่านที่ได้ให้

การสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมา หวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

รัฐพงษ์ ยะถา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ……………………………………………………………………………………………………………………… ก

กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................... ข

สารบัญ……………………………………………………………………………….……........................................ ค

สารบัญตาราง............................................................................................................................... ง

สารบัญแผนภาพ.......................................................................................................................... ช

บทที่ 1 บทนำ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา....................................................................... 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา.......................................................................................... 4

สมมติฐานของการศึกษา ............................................................................................ 4

ขอบเขตของการศึกษา ................................................................................................ 5

นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................ 6

ประโยชน์ของการศึกษา ............................................................................................. 7

กรอบแนวคิดของการศึกษา ....................................................................................... 7

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551........................................ 9

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา.................................................................................................

11

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค.................................................... 15

บทเรียนสำเร็จรูป…………………………………………………………………………………………….. 27

การสอนสุขศึกษา…………………………………..….............................................................. 43

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ......................................................... 56

ความพึงพอใจ…………………….…………………………………………………………………..………. 59

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง………………..…………………………………………………………………………. 66

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา 71

แผนแบบการศึกษา ..................................................................................................... 71

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ......................................................................................... 71

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา .......................................................................................... 72

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ........................................................................... 72

การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................................ 78

การวิเคราะห์ข้อมูล ..................................................................................................... 79

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................... 79

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 84

ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัย จากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)

พ. 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง..........................................

85

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง

86

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ. 15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง .............

87

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 89

สรุปผลการศึกษา ........................................................................................................ 90

อภิปรายผลการศึกษา.................................................................................................... 91

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................... 94

บรรณานุกรม 95

ภาคผนวก 100

ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญ หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ

หนังสือตอบรับของผู้เชี่ยวชาญ................................................................

103

ภาคผนวก ข การหาคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป ........................................................... 113

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก ค ค่าคะแนนที่เก็บรวบรวมได้ในการศึกษา............................................ 118

ภาคผนวก ง การหาคุณภาพแผนจัดการเรียนรู้........................................................

ภาคผนวก จ การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.............. 129

135

ภาคผนวก ฉ การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน .................. 148

ภาคผนวก ช เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ........................................... 155

ภาคผนวก ซ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.......................................................... 170

ประวัติผู้ศึกษา 199

สารบัญตาราง

ตาราง หน้า

1 แสดงผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ปีการศึกษา 2559……………………………………………………………………..

3

2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง............................................

85

3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง................................................................................

86

4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง.......

87

5 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องที่ 1 – 10 ……………………….……………...

116

6 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัย จากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ (กลุ่มทดลอง 1:1) ..............

119

7 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัย จากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ (กลุ่มขนาดกลาง 1:10) ……...

121

8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัย จากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังทองและโรงเรียนบ้านหนองรี (กลุ่มใหญ่ 1:100).......................

123

9 คะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

(วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง.....

สารบัญตาราง(ต่อ)

126

ตาราง หน้า

10 ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง..............................................................................

127

11 ระดับค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง................................................................................

128

12 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 – 17 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 .............................

132

13 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5..............

139

14 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังทองและโรงเรียนบ้านหนองรี ข้อที่ 1 -15 ................................

142

15 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังทองและโรงเรียนบ้านหนองรี ข้อที่ 16 – 30……………………….

144

16 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5..............................

146

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง หน้า

17 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแลพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัยจากโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน.................................................................................

152

18 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) พ 15101 ชุด สุขภาพดีชีวิตปลอดภัย จากโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังทองและโรงเรียนบ้านหนองรี…

153

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ หน้า

1 กรอบแนวคิดในการศึกษา ............................................................................. 8

2 บทเรียนสำเร็จรูปเชิงเส้น ............................................................................... 33

3 บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา............................................................................ 34

4 บทเรียนสำเร็จรูปเส้นตรง................................................................................ 34

5 บทเรียนสำเร็จรูปแบบแตกกิ่ง.......................................................................... 35

6 บทเรียนสำเร็จรูปแบบผสม.............................................................................. 35

7 ความพึงพอใจนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ.................................... 62

8 แผนแบบการศึกษา.......................................................................................... 71

โพสต์โดย โจม : [28 พ.ค. 2561 เวลา 12:43 น.]
อ่าน [2154] ไอพี : 125.25.246.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,566 ครั้ง
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เปิดอ่าน 9,769 ครั้ง
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 36,287 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร

เปิดอ่าน 1,958 ครั้ง
สมาร์ทบอร์ด คืออะไร ข้อควรรู้ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง
สมาร์ทบอร์ด คืออะไร ข้อควรรู้ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 28,296 ครั้ง
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 24,169 ครั้ง
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์

เปิดอ่าน 14,198 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 35,963 ครั้ง
5 ข้อห้าม ในการล้างรถ
5 ข้อห้าม ในการล้างรถ

เปิดอ่าน 2,422 ครั้ง
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

เปิดอ่าน 9,135 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "

เปิดอ่าน 22,965 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

เปิดอ่าน 9,835 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 11,041 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 22,090 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ

เปิดอ่าน 15,584 ครั้ง
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,837 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

เปิดอ่าน 9,119 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด

เปิดอ่าน 24,763 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เปิดอ่าน 12,680 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 52,289 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ