ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหว

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ประเมิน นายชนะชัย เหลืองอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้

จังหวัดลำพูน

ปีการศึกษา 2560

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประชากรที่ใช้ในประเมินโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 92 คน ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 9 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 38 คนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามวิธีการของ Likert ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

1. แบบสอบถามฉบับที่ 1 ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนากลาง

2. แบบสอบถามฉบับที่ 2 ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับครูโรงเรียนบ้านนากลาง

3. แบบสอบถามฉบับที่ 3 ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับครูโรงเรียนบ้านนากลาง

4. แบบสอบถามฉบับที่ 4 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ สำหรับครูโรงเรียนบ้านนากลาง

5. แบบสอบถามฉบับที่ 5 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง

6. แบบสอบถามฉบับที่ 6 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) คือ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนากลาง

การวิเคราะห์ข้อมูลโดย การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตารางประกอบคำบรรยาย

สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปรากฏผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้

1. ด้านบริบท (Context) ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (µ = 4.46, = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน (µ = 4.88, = 0.33) อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน (µ = 4.63, = 0.70) อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการนี้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน (µ = 4.25, = 0.83) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (µ = 3.97, = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ (µ = 4.67, = 0.47) อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ มีการกำหนดภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน (µ = 4.56, = 0.68) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ (µ = 3.11, = 0.57) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง

3. ด้านกระบวนการ (Process) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก (µ = 4.19, = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดำเนินกิจกรรมการปลูกมะนาวในวงบ่อ (µ = 4.89, = 0.31) อยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมากที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมหนูน้อยรักการออม (µ = 4.78, = 0.42) อยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การประเมินกิจกรรมในโครงการ และ การรายงานผลการประเมินกิจกรรมของโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ (µ = 3.67, = 0.82) ซึ่งอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก

4. ด้านผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก (µ = 4.26, = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความมีวินัย (µ = 4.37, = 0.67) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ (µ = 4.27, = 0.72 ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มุ่งมั่นในการทำงาน (µ = 4.17, = 0.76) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก (µ = 3.93, = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความซื่อสัตย์ (µ = 4.26, = 0.64) รองลงมาคือ ด้านความมีจิตสาธารณะ (µ = 3.99, = 0.86) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อยสุด คือ ด้านความอยู่อย่างพอเพียง (µ = 3.71, = 0.88)

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.99, = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้และทักษะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน ที่นักเรียนได้รับภายหลังการร่วมกิจกรรมในโครงการ (µ = 4.55, = 0.68) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ความเพลิดเพลินที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในโครงการ (µ = 4.47, = 0.75) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ก่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนได้สำรวจความต้องการของนักเรียน (µ = 3.68, = 0.80) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

โพสต์โดย นายชนะชัย เหลืองอ่อน : [30 พ.ค. 2561 เวลา 08:56 น.]
อ่าน [2340] ไอพี : 223.206.110.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,957 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร

เปิดอ่าน 8,235 ครั้ง
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 113,072 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 14,687 ครั้ง
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก

เปิดอ่าน 18,651 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 12,663 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 29,357 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ

เปิดอ่าน 12,414 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 19,897 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"

เปิดอ่าน 28,399 ครั้ง
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"

เปิดอ่าน 11,686 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

เปิดอ่าน 16,560 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 99,282 ครั้ง
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 17,151 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 85,515 ครั้ง
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 30,276 ครั้ง
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

เปิดอ่าน 13,411 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 21,414 ครั้ง
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น

เปิดอ่าน 8,410 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 9,141 ครั้ง
ช็อกโกแลตชาร์จสมอง ช่วยให้หัวแล่นทำคำนวณได้ไวดี
ช็อกโกแลตชาร์จสมอง ช่วยให้หัวแล่นทำคำนวณได้ไวดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ