ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ผู้วิจัย สุรชัย สุทธิอาจ

ปี พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากลยุทธ์

ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้วิจัย คือ นายสุรชัย สุทธิอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ผู้ร่วมวิจัยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จำนวน 60 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 133 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 60 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การดำเนินการ

ที่เป็นวงจรตามแนวคิดของ Kemmis and McTagart (ประวิต เอราวรรณ์. 2546 : 11-20) ได้ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) กำหนดระยะเวลาแต่ละวงรอบ ดังนี้ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือดำเนินการพัฒนา 2) แบบบันทึกการดำเนินงาน 3) แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 5) แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบายและการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้

1. จากการดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเจตนารมณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จาก

ผลการดำเนินการทั้ง 2 วงรอบ พบว่า นักเรียนส่วนมากสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้อย่างน่าพอใจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่า มีนักเรียนบางคนที่ยังคงแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่เหมือนเดิม คือ ด้านการมาโรงเรียนสาย พบว่า ยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 คน สาเหตุเกิดจากนอนตื่นสายเป็นประจำ ด้านการหนีเรียน พบว่า ยังมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 คน สาเหตุเกิดจากเรียนไม่เข้าใจและการบ้านไม่เสร็จ ด้านการแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน พบว่า ยังมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 2 คน สาเหตุเกิดจากอยากไว้ทรงผมแบบดาราหรือนักกีฬา และอยากแต่งตัวให้ทันสมัย ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปอย่างเนื่อง การดำเนินงานในภาพรวม พบว่า การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และต้องอาศัยการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เข้มงวด ต่อเนื่องจากครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง เป็นเยาวชนที่เจริญงอกงามทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และยังพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

2. ประสิทธิผลของการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินผลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับเลิกพฤติกรรม (x̄ = 4.72) คิดเป็นร้อยละ 93.33 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ (S.D. = 0.35) แสดงว่าครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมสอดคล้องกัน

โพสต์โดย ครูเอ : [10 มิ.ย. 2561 เวลา 07:36 น.]
อ่าน [3835] ไอพี : 124.121.198.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,658 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 91,436 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

เปิดอ่าน 7,441 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 12,121 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 12,544 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง

เปิดอ่าน 14,467 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

เปิดอ่าน 41,313 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 2,422 ครั้ง
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?

เปิดอ่าน 16,367 ครั้ง
เงิน กับ ธรรมะ
เงิน กับ ธรรมะ

เปิดอ่าน 3,587 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง

เปิดอ่าน 13,390 ครั้ง
การบวกเมตริก
การบวกเมตริก

เปิดอ่าน 7,490 ครั้ง
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ

เปิดอ่าน 206,640 ครั้ง
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี

เปิดอ่าน 9,472 ครั้ง
เผย"แรม"รุ่นใหม่-มาตรฐานใหม่ต้องเก็บความจำไว้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า
เผย"แรม"รุ่นใหม่-มาตรฐานใหม่ต้องเก็บความจำไว้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า

เปิดอ่าน 2,014 ครั้ง
อิทธิพลของดวงจันทร์
อิทธิพลของดวงจันทร์

เปิดอ่าน 10,779 ครั้ง
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
เปิดอ่าน 11,545 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค
เปิดอ่าน 15,034 ครั้ง
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เปิดอ่าน 25,099 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่
เปิดอ่าน 17,080 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ