ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย อนุบาลที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างหนังสือภาพประกอบนิทานที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560

2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยการใช้หนังสือภาพประกอบนิทาน

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อหนังสือภาพประกอบนิทานที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบนิทาน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน เป็นเด็กชาย 7 คน เด็กหญิง 13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีดังนี้

1. หนังสือภาพประกอบนิทานที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น จำนวน 10 เรื่อง คือ

1.1 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง ผัก ผัก ผัก

1.2 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง ข้าวปั้นยอดนักสู้

1.3 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง ผีเสื้อใจบุญ

1.4 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง ฟ้าใสกับพาฝัน

1.5 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง ออมเงินกันเถอะ

1.6 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง ภูมิยอดประหยัด

1.7 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง หนูโบว์คนดี

1.8 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง มะลิกับนกหงส์หยก

1.9 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง น้องแพนเจ้าระเบียบ

1.10 หนังสือภาพประกอบนิทานเรื่อง อ้อมใจยอดกตัญญู

2. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือภาพประกอบนิทานโดยผู้เชี่ยวชาญ

3. แบบประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือภาพประกอบนิทาน

5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ SPSS ( Statistical Package for Social Sciences ) for Windows Version 24

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. หนังสือภาพประกอบนิทานที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นทั้ง 10 เรื่อง มีความเหมาะสม

ทุกเรื่อง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.95 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 0.50 ทุกรายการ ทั้งด้านเนื้อเรื่อง ลักษณะรูปเล่ม การใช้ภาษา ภาพประกอบและประโยชน์

ต่อการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย 1.00 , 1.00 , 0.91 , 0.86 และ 1.00 ตามลำดับ

2. หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพประกอบนิทานทั้ง 10 เรื่อง เด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์มากกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพประกอบนิทาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91

และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์สูงขึ้นเป็นไปตามสมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า

3. หลังการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 มีความคิดเห็นต่อหนังสือภาพประกอบนิทานทั้ง 10 เรื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 ซึ่งหมายถึง เด็กปฐมวัยมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือมีความชอบหนังสือภาพประกอบนิทานอยู่ในระดับชอบมาก

4. หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพประกอบนิทานทั้ง 10 เรื่อง ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสันติ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจ ต่อพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการใช้หนังสือภาพประกอบนิทาน มีค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 และ หลังการใช้หนังสือภาพประกอบนิทาน มีค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 แสดงว่า ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย มากกว่าก่อนการใช้หนังสือภาพประกอบนิทาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โพสต์โดย บังเอิญ : [16 มิ.ย. 2561 เวลา 12:59 น.]
อ่าน [1899] ไอพี : 223.206.232.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ