ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การรายงานในครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนบ้านโคกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ปีการศึกษา 2560 ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยดำเนินงาน (Input) 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process) ของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) โครงการ

กลุ่มตัวอย่างในการรายงานในครั้งนี้จำนวน 79 คน แยกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองจำนวน 65 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา

1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ผู้รายงานได้ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา ปีการศึกษา 2560 ผลจากการร่วมประชุมโดยใช้คำถามปลายเปิดเพื่อสอบถามปัญหาที่พบภายในสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ที่ประชุมได้สรุปปัญหาเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 5 ด้าน ได้แก่ การขาดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน มีการให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนน้อย การประสานความร่วมมือเพื่อการรับบริจาคจากชุมชนมีน้อย โรงเรียนและชุมชนไม่มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน และบุคลากรในชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในสถานศึกษา

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชน ด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05 , S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนด้านปัจจัยทุกด้านอยู่ในระดับมาก

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) จากการประเมินการดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านกระบวนการในด้านการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การวางแผนดำเนินงานตามโครงการ การประเมินผล พบว่า ผลการประเมินกระบวนการโดยภาพรวมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชน พบว่า มีการปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 92.86 การประเมินกระบวนการ โดยกิจกรรมย่อย พบว่า ทั้ง 5 กิจกรรมมีกระบวนการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยแยกเป็น 2 ด้านดังนี้

4.1 สภาพการดำเนินงานภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมทั้ง 5 กิจกรรมมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมย่อย ได้ดังนี้

4.1.1 สภาพการดำเนินงานกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ภายหลังการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 3.89 , S.D. = 0.30)

4.1.2 สภาพการดำเนินงานกิจกรรมการบริการและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 3.99 , S.D. =0.12)

4.1.3 สภาพการดำเนินงานกิจกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อรับการบริการชุมชน ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.08 , S.D. = 0.28)

4.1.4 สภาพการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมกับท้องถิ่น ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = 0.22)

4.1.5 สภาพการดำเนินงานกิจกรรมการในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.21 , S.D. = 0.17)

4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมทั้ง 5 กิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมย่อย ได้ดังนี้

4.2.1 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ภายหลังการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54 , S.D. = 0.26)

4.2.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมการบริการและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 , S.D. = 0.48)

4.2.3 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อรับการบริการชุมชน ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.33 , S.D. = 0.37)

4.2.4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมกับท้องถิ่น ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , S.D. = 0.35)

4.2.5 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมการในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายหลังการดำเนินการโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 , S.D. = 0.22)

 

โพสต์โดย kai : [18 มิ.ย. 2561 เวลา 19:03 น.]
อ่าน [715] ไอพี : 125.25.173.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ