ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ชั้นเตรี

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย : นางสุภาวดี บุญช่วย

ปีที่ศึกษา 2560

ประเภทผลงานวิชาการ : ผลงานวิจัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 3) เปรียบเทียบทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่มีต่อชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560 อายุระหว่าง 4-10 ปี จำนวน 8 คน เลือกแบบเจาะจง และผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จำนวน 10 กิจกรรม แบบประเมินชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่มีต่อชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว พบว่า ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีจำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 1) การดันตัวลุกจากพื้นในท่านั่ง 2) การเกาะราว 3) การก้มตัว 4) การเขย่งปลายเท้า 5) การยืนเกาะราวย่ำเท้าอยู่กับที่ 6) การเดินแบบสไลด์ข้างทางซ้าย 7) การเดินแบบสไลด์ข้างทางขวา 8) การจับราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เดินไปข้างหน้า 9) การจับราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เดินถอยหลัง 10) การเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าชุดกิจกรรมโดยภาพรวมมีความสอดคล้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90

2. ผลการตรวจสอบชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.84/81.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หลังจากใช้ชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวมีทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหลังจากชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว พบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า X-bar =4.64 , S.D.=0.12

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยผลการพัฒนาชุดกิจกรรมราวฝึกเดินโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก นางสุวรรณา นุกูลกิจ นางอุบลรัตน์ นำนาผล นางมยุรา มณีวงศ์ นางสมัญญา โสภาพล และนายสุพล บุญธรรม ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง จนรายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัย และให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดียิ่ง ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดถึงเพื่อนครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยครั้งนี้ ขอบูชาแด่พระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จมีอาชีพที่มั่นคงเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้การศึกษาวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

นางสุภาวดี บุญช่วย

โพสต์โดย supavadee11 : [22 มิ.ย. 2561 เวลา 13:02 น.]
อ่าน [3587] ไอพี : 118.173.42.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 89,481 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์

เปิดอ่าน 28,208 ครั้ง
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก

เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ

เปิดอ่าน 27,261 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 172,018 ครั้ง
ดนตรีไทย
ดนตรีไทย

เปิดอ่าน 34,371 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 18,733 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 23,530 ครั้ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 18,985 ครั้ง
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี

เปิดอ่าน 17,298 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 17,510 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้

เปิดอ่าน 21,243 ครั้ง
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 9,219 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 13,960 ครั้ง
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 13,363 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 9,266 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
เปิดอ่าน 10,415 ครั้ง
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม
เปิดอ่าน 8,863 ครั้ง
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
เปิดอ่าน 13,391 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
เปิดอ่าน 124,797 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ