ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ด

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ด้วยวัสดุที่หลากหลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวมยุรา เนตรสุวรรณ

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายและเพื่อศึกษาผล การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อ มัดเล็ก ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่ หลากหลายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ จำนวน 17 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย จำนวน 30 กิจกรรมและแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านละ 3 ข้อ รวม 12 ข้อ มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนครบ 30 กิจกรรมจึงทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้คำนวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายในภาพรวมก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 5.94 คิดเป็น ร้อยละ 66 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.40 คิดเป็นร้อยละ 93.33 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.46 คิดเป็นร้อยละ 27.33 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 6.29 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.29 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.00 คิดเป็นร้อยละ 22.22 ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 5.53 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.35 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.82 คิดเป็นร้อยละ 31.33 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 5.65 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.24 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.59 คิดเป็นร้อยละ 28.78 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 6.29 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.71 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.42 คิดเป็นร้อยละ 26.89 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่าง

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย จำนวน 10 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 โดยมีค่าเฉลี่ย 1.67 1.84 1.97 2.05 2.13 2.43 2.56 2.64 2.72 2.96 ตามลำดับแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีการพัฒนาสูงขึ้นทุกสัปดาห์เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีค่าเฉลี่ย 1.71 1.82 1.88 2.06 2.06 2.35 2.35 2.41 2.65 3.00 ตามลำดับ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและคงที่ในสัปดาห์ที่ 4-7 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีค่าเฉลี่ย 1.65 1.88 2.00 2.12 2.29 2.59 2.59 2.71 2.71 2.88 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและคงที่ในสัปดาห์ที่ 6-7 หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีค่าเฉลี่ย 1.71 1.82 2.00 2.00 2.00 2.47 2.82 2.71 2.65 2.94 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและคงที่ในสัปดาห์ที่ 3-5 หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มีค่าเฉลี่ย 1.59 1.82 2.00 2.00 2.18 2.20 2.47 2.71 2.88 3.00ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและคงที่ในสัปดาห์ที่ 3-4 หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีการพัฒนาสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โพสต์โดย มยุรา : [23 มิ.ย. 2561 เวลา 12:44 น.]
อ่าน [2286] ไอพี : 119.42.96.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,390 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!

เปิดอ่าน 9,573 ครั้ง
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ

เปิดอ่าน 8,298 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

เปิดอ่าน 19,934 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน

เปิดอ่าน 26,576 ครั้ง
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่

เปิดอ่าน 15,554 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง

เปิดอ่าน 31,737 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก

เปิดอ่าน 60,609 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 10,911 ครั้ง
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ

เปิดอ่าน 8,643 ครั้ง
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร

เปิดอ่าน 22,076 ครั้ง
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"

เปิดอ่าน 30,116 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 17,345 ครั้ง
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70

เปิดอ่าน 51,123 ครั้ง
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี

เปิดอ่าน 41,959 ครั้ง
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

เปิดอ่าน 17,700 ครั้ง
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
เปิดอ่าน 9,609 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
เปิดอ่าน 8,971 ครั้ง
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้
เปิดอ่าน 300,294 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
เปิดอ่าน 7,294 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ