ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้ศึกษา นายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตามรูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ารายงานผล การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จังหวัด มีจำนวน 697 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้เหตุผลเลือกเพื่อการศึกษาได้แก่ คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 5 คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 11 คน ครูประจำสายชั้น จำนวน 35 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 313 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ใช้การสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970, pp. 607-610) จำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบประเมินเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จำนวน 6 ฉบับ ผู้รายงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนำแบบประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย โดย ระยะเวลาการดำเนินการและระยะเวลาการประเมิน อยู่ในระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคมพ.ศ. 2560 - วันที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2561

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียนของนักเรียนโรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการบริหารโครงการ

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของโครงการในด้าน

ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของรัฐบาล สำนักการศึกษาเมืองพัทยา และนโยบายของโรงเรียน ในภาพรวม มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านเขียนผู้เรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือเป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการ ครูประจำสายชั้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนจาก ครู องค์กรชุมชนและหน่วยงานอื่น

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครูประจำสายชั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมตามโครงการมีระดับการดำเนินการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสถานศึกษานำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ

ผลการประเมินด้านกระบวนการของกิจกรรมย่อย 3กิจกรรมในโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ข้อค้นพบ ดังนี้

3.1 กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ พบว่า ในภาพรวม ระดับดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดตั้งคณะติดตาม กำกับดูแล รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการทุกระยะ

3.2 กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง พบว่า ในภาพรวม ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นำผลการประเมิน มาใช้ปรับปรุงและสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดตั้งคณะติดตาม กำกับดูแล รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการทุกระยะ

3.3 กิจกรรมอ่านเพื่อสื่อสารและรู้เรื่องที่อ่าน พบว่า ในภาพรวม ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและปฏิทินงาน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูจัดการเรียนการสอน

4.ผลการประเมินด้านผลผลิตและความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุดเมื่อพิจารณา ในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการใหม่ๆจากโครงการ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

1. รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ดี สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นำไปประยุกต์ใช้กับงานประเมินโครงการหรือวิจัยเชิงคุณภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาสามารถนำรูปแบบของโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไปใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภาษาไทยของครู ซึ่งจะต้องอาศัยเวลา เทคนิควิธีการและกระบวนการที่กระทำอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงบริบท ปัจจัยเบื้องต้นของสถานศึกษา

3. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนำผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียนของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ไปใช้ในการพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

โพสต์โดย เปิ้ล : [25 มิ.ย. 2561 เวลา 11:11 น.]
อ่าน [2083] ไอพี : 122.154.118.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,940 ครั้ง
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา

เปิดอ่าน 26,826 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 9,023 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 10,691 ครั้ง
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 9,510 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม

เปิดอ่าน 116,771 ครั้ง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง

เปิดอ่าน 9,384 ครั้ง
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 19,610 ครั้ง
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน

เปิดอ่าน 128,943 ครั้ง
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก

เปิดอ่าน 14,881 ครั้ง
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร

เปิดอ่าน 11,361 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 8,302 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

เปิดอ่าน 43,394 ครั้ง
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 63,156 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 14,636 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,583 ครั้ง
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้

เปิดอ่าน 13,176 ครั้ง
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้

เปิดอ่าน 11,275 ครั้ง
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !

เปิดอ่าน 43,814 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 47,473 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ