ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ระยะเวลา พฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่น จำนวนกลุ่มละ 5 คน รวม 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ นักเรียน 30 คน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างหลักสูตร ระยะที่ 2 การใช้หลักสูตร ระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test

ผลการวิจัย พบว่า

1) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 แสดงว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก เวลา 20 ชั่วโมง ที่มีองค์ประกอบชัดเจน ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร วิสัยทัศน์ ภารกิจ หลักการ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง เวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้นี้เป็นรายวิชาและกิจกรรมบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีรายละเอียดของเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ความเป็นมาและคุณค่าเสื่อกก 2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปรรูปต้นกก 3) การสืบทอดลวดลายเสื่อกก 4) การออกแบบ 5) โครงงานผลิตภัณฑ์เสื่อกก และ 6) สืบสานและพัฒนาเสื่อกก

2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 86.06/93.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 80/80

3) ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน

4) ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกหนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างจริงใจ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับคน โดยเฉพาะกลุ่มปราชญ์ท้องถิ่น และผู้สูงอายุ ในส่วนประเด็น และเนื้อหาสาระการฝึกปฏิบัติ และงานอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

โดยสรุปจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกก

หนองหัวคู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

มีการพัฒนาผลการเรียนรู้รอบด้านทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย มีความภาคภูมิในผลงาน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกก ชุนชนมีส่วนร่วมและให้ความร่มมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและตระหนักในความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

โพสต์โดย ครูปิ่นอนงค์ : [29 มิ.ย. 2561 เวลา 09:27 น.]
อ่าน [2414] ไอพี : 106.0.239.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,710 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 18,328 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ

เปิดอ่าน 28,933 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!

เปิดอ่าน 11,441 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 8,488 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 7,589 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 57,872 ครั้ง
การแรเงา
การแรเงา

เปิดอ่าน 10,523 ครั้ง
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว

เปิดอ่าน 12,059 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

เปิดอ่าน 39,326 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่

เปิดอ่าน 16,196 ครั้ง
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 55,889 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

เปิดอ่าน 14,377 ครั้ง
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร

เปิดอ่าน 28,101 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

เปิดอ่าน 29,145 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,723 ครั้ง
วิธีจำศัพท์
วิธีจำศัพท์

เปิดอ่าน 10,738 ครั้ง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง

เปิดอ่าน 9,804 ครั้ง
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 8,615 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 19,951 ครั้ง
ภาษาและอักษรไทย
ภาษาและอักษรไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ