ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” และ 3) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” จำนวน 310 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน ระยะที่ 3 ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2559 - 2560 จำนวน 25 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” พบว่า ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา 4.0 ของครูโรงเรียนเทศบาล 2วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” โดยรวมมีระดับการปฏิบัติปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ทำให้ได้รูปแบบที่มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 1 หลักการของรูปแบบ เป็นการนิเทศภายใต้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยเน้นการชี้แนะเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร ดำเนินการนิเทศร่วมกับพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเพื่อร่วมกันเน้นปลูกฝังทักษะพื้นฐานการเรียนรู้แบบ 4.0 ของนักเรียน และเน้นเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกันเป็นทีม องค์ประกอบ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อดำเนินการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 องค์ประกอบ 3 ระบบและกลไกของรูปแบบ แบ่งกลไกการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) กลไกด้านผู้บริหาร 2) กลไกด้านครูผู้ให้คำชี้แนะ และ 3) กลไกด้านครูผู้รับการนิเทศ องค์ประกอบ 4 แผนการดำเนินงานของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านชุมชนการเรียนรู้ของครู ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ที่เน้นผลิตภาพ ขั้นที่ 3 การสังเกตชั้นเรียนและให้คำชี้แนะเชิงบวก ขั้นที่ 4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นที่ 5 ประเมินและพัฒนาการเรียนรู้สู่ 4.0 องค์ประกอบ 5 แนวทางการประเมินผล ได้แก่ การประเมินความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 และการประเมินทักษะพื้นฐานของนักเรียนสำหรับการศึกษา 4.0 และองค์ประกอบ 6 เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสถานศึกษามีการสนับสนุนบรรยากาศการพึ่งพาเป็นชุมชน การสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ระดับกลุ่มเครือข่ายมีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

3. ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”พบว่า ครูที่ได้รับการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 โดยรวมหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้แบบ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีคุณลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ความพึงพอใจของครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ผลเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมพร้อมในการนิเทศ และด้านการดำเนินการนิเทศ และมีความพึงพอใจระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านผลสำเร็จจากการนิเทศ

โพสต์โดย กล้วย : [31 ก.ค. 2561 เวลา 13:34 น.]
อ่าน [1676] ไอพี : 125.27.88.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ