ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียง แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเช

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียง แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย นางปทิตตา ไมรินทร์

ปีที่ทำการวิจัย 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียง แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียงแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียงแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 2.1) ความสามารถของครูในการเขียนหน่วยการเรียนรู้ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 2.2) ความสามารถของครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 2.3) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.4) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2.5) ความสามารถของครูในการเขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.6) ความสามารถของครูในการปฏิบัติงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 2.7) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2.8) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 2.9) คุณลักษณะพอเพียงของนักเรียน 2.10) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อที่มีต่อการการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ประชากรคือ ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 3 คน ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 30 คน ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จำนวน 182 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 173 คน รวมประชากรจำนวน ¬404 คน เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D:Research and Development) ในลักษณะของการผสมผสานวิธี (Mixed Methods) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียงแก่นักเรียน 2) แบบสำรวจเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงของโรงเรียน 3) แบบตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 4) แบบตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างคู่มือการใช้รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 5) แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 6) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 7) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 8) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน ต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 9) แบบประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 10) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 12) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 13) แบบประเมินคุณลักษณะพอเพียงของนักเรียน ด้านการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม และด้านการมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข 14) แบบประเมินพัฒนาการคุณลักษณะพอเพียงของนักเรียนด้านความรู้และด้านทักษะปฏิบัติ 15) ประเด็นการสนทนากลุ่มของผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)) ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียงแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อว่า ADPSA MODEL ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ความรู้และความตระหนัก (A:Acknowledging) 2) ประเด็นการพัฒนา (D:Defining Goals) 3) นำความรู้ไปใช้ (P:Performing) 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S:Sharing) 5) การประเมินผล (A:Assessing) มีองค์ประกอบในการพัฒนาคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการอบรมไปใช้ปฏิบัติการจริงในการสอนปกติและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตนรับผิดชอบ และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

2. รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการปลูกฝังคุณลักษณะพอเพียงแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า

2.1 ครูมีความสามารถในการเขียนหน่วยการเรียนรู้ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดัอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดัอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการวัดผล/ประเมินผลอยู่ในระดัอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ความคิดเห็นที่มีต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมากที่สุด

2.5 ครูมีความสามารถในการเขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในระดับมากที่สุด

2.6 ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในระดับมากที่สุด

2.7 ความคิดเห็นที่มีต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของครู อยู่ในระดับมากที่สุด

2.8 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

2.9 คุณลักษณะพอเพียงของนักเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

2.10 ผลการประเมินพัฒนาการคุณลักษณะพอเพียงของนักเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

2.11 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจของครู อยู่ในระดับมาก

2.12 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านทักษะปฏิบัติของครู อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย รองแอน : [8 ส.ค. 2561 เวลา 11:59 น.]
อ่าน [2474] ไอพี : 118.172.237.71
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,703 ครั้ง
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 10,749 ครั้ง
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร

เปิดอ่าน 12,552 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?

เปิดอ่าน 16,427 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 70,009 ครั้ง
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)

เปิดอ่าน 10,500 ครั้ง
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย

เปิดอ่าน 14,816 ครั้ง
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา

เปิดอ่าน 9,451 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 15,102 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

เปิดอ่าน 10,008 ครั้ง
แกล้งคนในลิฟต์ 55+
แกล้งคนในลิฟต์ 55+

เปิดอ่าน 21,467 ครั้ง
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"

เปิดอ่าน 34,126 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 16,580 ครั้ง
ประโยชน์ของทุเรียน
ประโยชน์ของทุเรียน

เปิดอ่าน 5,345 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 11,995 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 31,803 ครั้ง
การวัดความสูง
การวัดความสูง
เปิดอ่าน 17,183 ครั้ง
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เปิดอ่าน 19,828 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
เปิดอ่าน 11,847 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา
10 เหตุผลที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา
เปิดอ่าน 9,734 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ