ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่

และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ อรทัย จินดาประสาน

ระยะเวลาการประเมินโครงการ พฤษภาคม 2559 – สิงหาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นโยบายโรงเรียน และความต้องการความจำเป็นของโรงเรียน

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินโครงการ

5. เพื่อประเมินผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบในด้านบวกและด้านลบตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ที่เกิดขึ้นก่อนโครงการ ระหว่างโครงการและหลังโครงการที่มีต่อโรงเรียน ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง

6. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

การประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ดำเนินในระหว่าง พฤษภาคม 2559 – สิงหาคม 2559 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และนักเรียน จำนวน 135 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และนักเรียน จำนวน 281 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นด้านบริบทของโครงการต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม มีระดับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายและเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59)

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม มีระดับเหมาะสม/เพียงพอโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53)

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม มีระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)

4. ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า นักเรียนมีความเห็นด้านผลผลิตของโครงการต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม เกี่ยวกับด้านความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)

5. ด้านผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน มีความเห็นด้านผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ที่เกิดขึ้นก่อนโครงการ ระหว่างโครงการและหลังโครงการที่มีต่อโรงเรียน ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แยกเป็นผลกระทบรายด้าน ดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อโรงเรียน มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46)

5.2 ผลกระทบต่อตัวนักเรียน มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)

5.3 ผลกระทบต่อผู้ปกครอง มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)

6. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ก่อนการดำเนินโครงการ จนถึงขั้นดำเนินโครงการ ที่ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงนักเรียนจนถึงขั้นผลผลิตของโครงการ พบว่า กิจกรรมโครงงานคุณธรรมควรทำควบคู่กันไประหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน โดยวัดควรจะสร้างหลักปฏิบัติให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม วัดควรเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ชาวบ้านรอบ ในส่วนหน้าที่ของบ้านต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมขั้นต้นให้เกิดขึ้นกับนักเรียน คือ เรื่อง วินัย ซึ่งก็คือการปฏิบัติตนตามศีล 5 โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองควรทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ทั้งด้านการครองตน การครองเรือน และ การครองงาน ในส่วนหน้าที่ของโรงเรียนที่เป็นแหล่งสำคัญในการเรียนรู้ เพราะมีบทบาทหน้าที่ในการกล่อมเกลานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัดและอดออม ความเกรงใจผู้อื่น เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์สุจริต และความขยันหมั่นเพียร โดยครูต้องกวดขันอย่างจริงจัง อีกทั้งผู้ปกครองควรเอาใจใส่อย่างบุตรหลานให้อยู่ในระเบียบวินัยของสังคม

โพสต์โดย กลม : [16 ส.ค. 2561 เวลา 06:14 น.]
อ่าน [1811] ไอพี : 125.27.27.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ