ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน : นายสุรชัย ชูกระชั้น

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านห้วยไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2

ปีการศึกษา : 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการซึ่งประกอบด้วยสภาพแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมิน การอ่าน การเขียนและผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 55 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกผลการประเมิน การอ่าน การเขียน จำนวน 1 ฉบับ และแบบบันทึกผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ตามความ คิดเห็นครูและผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการ จำเป็นในการดำเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้องกับนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสูด ( = 4.63 ,  = .49) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( =4.57,S.D.=.49) โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น ของครู โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น ของครู นักเรียน และผู้ปกครองเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสูด (=4.69, =0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( =4.68,S.D.=.47) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( =4.64,S.D.=.48) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560

4.1 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ประเด็นสภาพแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสูด (=4.73, =0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( =4.72,S.D.=.45) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( =4.69,S.D.=.47) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ประเด็นสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสูด (=4.69, =0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( =4.67,S.D.=.47) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ประเด็นความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสูด (=4.77, =0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( =4.70,S.D.=.46) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.68,S.D.=.46) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ประเด็นผลการประเมิน การอ่าน การเขียน เมื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ประเด็นผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียน

1. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ โครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในท้องที่

2. โครงการนี้ทำให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกิจกรรม และร่วมมือกับโรงเรียน ควรทำอย่างต่อเนื่อง

3. โรงเรียนควรประสานงานกับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกที่พร้อม ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในด้านทรัพยากร ทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งสู่พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม

2. ควรศึกษาผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอื่น ๆ ด้วย เช่น โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับก่อนประถม โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยม เพื่อให้สามารถ นำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3.ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุ เพื่อให้ทราบว่าสาเหตุหรือปัจจัยใด ที่มีอิทธิพล ต่อความสำเร็จหรือผลของโครงการ ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

โพสต์โดย นายสุรชัย ชูกระชั้น : [22 ส.ค. 2561 เวลา 06:33 น.]
อ่าน [288] ไอพี : 171.6.233.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ