ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาสภาพและข้อมูลพื้นฐานของการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ (4.1) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการคิดสร้างสรรค์ (4.2) ครูผู้สอนมีความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการคิดสร้างสรรค์ (4.3) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 5 คน สำหรับประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และกลุ่มผู้รับการพัฒนาคือพนักงานครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 20 ข้อ 2. แบบสอบถามเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3 แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ 4. แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานครูที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test การพัฒนารูปแบบมีวิธีดำเนินการ 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ระยะที่ 2 การยกร่างและการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองใช้การพัฒนารูปแบบ และระยะที่ 4 ผลการใช้รูปแบบ

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า

1.1 สภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน

เทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม พบว่าครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดละเอียดลออ และความคิดยืดหยุ่น ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้านเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปรากฏผลดังนี้ 1) ด้านความคิดริเริ่ม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว ภาพรวมอยู่ในระดับปาน 3) ด้านความคิดละเอียดลออ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านความคิดยืดหยุ่น ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ปัญหาการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดละเอียดลออ 3) ด้านความคิดริเริ่ม และ 4) ความคิดยืดหยุ่น ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้านเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ เด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปรากฏผล ดังนี้ 1) ด้านความคิดคล่องแคล่ว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความคิดละเอียดลออ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านความคิดริเริ่ม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 4) ความคิดยืดหยุ่นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ

1.3 ความต้องการพัฒนาครูการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า โดยภาพรวมวิธีการที่ครูมีความต้องการพัฒนาด้วยวิธี การประชุมสัมมนาทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามลำดับจำแนกรายด้าน พบว่า 1) ด้านความคิดริเริ่ม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการมากที่สุด คือ การประชุมสัมมนา 2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการมากที่สุด คือ การประชุมสัมมนา 3) ด้านความคิดยืดหยุ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการมากที่สุด คือ การประชุมสัมมนา 4) ด้านความคิดละเอียดลออ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความต้องการมากที่สุด คือ การประชุมสัมมนา

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์และการนำรูปแบบไปใช้ เป็นกระบวนการเชิงระบบที่มีความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 : การเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 : การสร้างความรู้และความเข้าใจรวบยอด ขั้นที่ 3 : การประยุกต์ใช้ ขั้นที่ 4 : ออกแบบผลงาน ขั้นที่ 5 : การนำไปใช้ ขั้นที่ 6 : เสริมสร้างการพัฒนา และขั้นที่ 7 : ตรวจสอบประเมินค่า

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

4. ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า

4.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ครูผู้สอนมีความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก

4.3 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ศิริ : [24 ส.ค. 2561 เวลา 16:58 น.]
อ่าน [2092] ไอพี : 223.206.246.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,345 ครั้ง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

เปิดอ่าน 18,855 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม

เปิดอ่าน 1,099 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำขิง
ประโยชน์ของน้ำขิง

เปิดอ่าน 105,458 ครั้ง
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 102,433 ครั้ง
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่

เปิดอ่าน 35,555 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 17,313 ครั้ง
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?

เปิดอ่าน 25,381 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 8,350 ครั้ง
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร

เปิดอ่าน 14,987 ครั้ง
ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology
ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology

เปิดอ่าน 11,799 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 11,565 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน

เปิดอ่าน 52,091 ครั้ง
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน

เปิดอ่าน 10,932 ครั้ง
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว

เปิดอ่าน 8,708 ครั้ง
กินโป๊ยกั้กใส่"พะโล้"สู้ไข้หวัด
กินโป๊ยกั้กใส่"พะโล้"สู้ไข้หวัด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,810 ครั้ง
ทำไมจึงตื่นเต้นกันนักหนาเมื่อญี่ปุ่นค้นพบ แหล่งแร่โลหะหายาก ที่เกาะมินามิโตริ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ทำไมจึงตื่นเต้นกันนักหนาเมื่อญี่ปุ่นค้นพบ แหล่งแร่โลหะหายาก ที่เกาะมินามิโตริ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

เปิดอ่าน 74,072 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 35,447 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 22,860 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 12,392 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ