ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาการการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทักษะการทำงานกลุ่มและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการทำงานกลุ่ม และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร E1 /E2 ค่าความยากง่าย (p) อำนาจจำแนก (r) และค่าดัชนีประสิทธิผล E.I

ผลการศึกษาพบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คือ นักเรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้และไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ เนื่องจากขาดหลักการ ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และขาดการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารผู้ศึกษาจึงได้หาแนวทางการพัฒนาโดยจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

2. รูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีชื่อว่า “W4P2T Model” มีองค์ประกอบ 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนงาน (Plan) ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย (Practice) ขั้นที่ 4 ขั้นนำไปใช้ (Production) ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอผลงานและประเมินผล (Presentation and Evaluation) ขั้นที่ 7 ขั้นยกย่องความสำเร็จของกลุ่ม (Team Recognition) ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบย่อยและหาคะแนนความก้าวหน้า (Testing and Improvement) และขั้นที่ 7 ขั้นยกย่องความสำเร็จของกลุ่ม (Team Recognition) ซึ่งรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.69/77.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6553 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6553 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.53

4. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน (W4P2T Model) นักเรียนจำนวนร้อยละ 83.45 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

5. ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการสอน (W4P2T Model) อยู่ในระดับมาก

6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน (W4P2T Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

โพสต์โดย Kru Roong : [26 ส.ค. 2561 เวลา 10:39 น.]
อ่าน [1640] ไอพี : 182.232.197.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ