ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่องานวิจัย “กลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเม

ชื่องานวิจัย “กลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่

ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ผู้วิจัย นางภาริณี ผ่องแผ้ว

ปีการศึกษา 2559 - 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาสะภาพปัญหากลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้ปรากฏ 2) ตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้ปรากฏ 3) การประเมินการทำงานเป็นทีมของคณะครู 4) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามกลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 2) แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของกลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3) แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา โดยการประเมินหลังจากการใช้กลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 4) แบบประเมินการทำงานเป็นทีมของคณะครู 5) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (One Group Posttest Only Design) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร ดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 2) ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม 3) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ 5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยด้าน การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ประกอบด้วย 1) การวางแผนร่วมกับครูก่อนให้ความช่วยเหลือ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนที่จะสรุปผลการตรวจสอบความช่วยเหลือ 3) การประชุมผลการวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือร่วมกับครู 4) การประชุมสรุปและวิเคราะห์กระบวนการช่วยเหลือครูทุกขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อยของกระบวนการช่วยเหลือ ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ประกอบด้วย 1) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ 2) การสร้างวินัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมงาน 3) การกำหนดปัญหาและเป้าหมายของ การแก้ปัญหาร่วมกันของทีมงาน 4) การวางแผนและดำเนินงานตามแผนแก้ปัญหาของทีมงาน และ 5) การสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรงและสร้างขวัญกำลังใจ ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) สำรวจความจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอน แบบต่างๆ 3) การจัดกิจกรรมแบบสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 3) การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร 4) การดำเนินการบริหารหลักสูตร 5) การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้ 6) การสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 7) การปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 1) การกำหนดปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) การกำหนดวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือวิธีหาคำตอบ หรือวิธีการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน 3) การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และ 5) การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

คำสำคัญ : กลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์โดย ภา : [26 ส.ค. 2561 เวลา 19:58 น.]
อ่าน [1829] ไอพี : 110.168.59.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ