ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3

ผู้วิจัย นายนิมิตร อินทร์นอก

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3

3) เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 และ 4) เพื่อประเมินการพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 โดยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แผนดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ แบบสอบถามและแบบบันทึกการนิเทศ กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคือ นักเรียน จำนวน 21 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ คือ จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 21 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน พบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้แก่ กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมบันทึกการสืบค้น เป็นต้น โรงเรียนมีห้องสมุดเอกเทศจำนวน 1 ห้อง ขนาด 54 ตารางเมตร มีหนังสือจำนวน 200 เล่ม ข้อมูลผู้ใช้บริการคิดเป็น ร้อยละ 68.18 ข้อมูลผู้ใช้บริการสืบค้นคิดเป็นร้อยละ 36.36 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด บ่อปลา เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ภายนอกได้แก่ วัด กลุ่มหัตกรรมสานก่องข้าว ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น นักเรียนมีผลการประเมินนิสัยนักการอ่านก่อนดำเนินงานพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ปัญหาการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ที่สำคัญได้แก่ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับน้อย เป็นต้น ส่วน ความต้องการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่สำคัญได้แก่ แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เป็นต้น

2. แนวการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีกิจกรรมสำคัญจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ กิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์ กิจกรรมนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ กิจกรรมนิทานเที่ยงวันสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมคลินิกรักภาษาไทย กิจกรรมพี่น้องรักอ่าน และ กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน และพบว่าทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า พบว่า 1) กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุด จัดหาหนังสือ จำนวน180 เล่ม ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เป็นต้น และมีผลการดำเนินงานกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ทำให้นักเรียนรู้คำใหม่เพิ่มขึ้น 30 คำ 30 ประโยค สำนวน สุภาษิต คำพังเพยประเภทละ 15 คำ และมีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) กิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์ ทำให้นักเรียนนำเสนอข่าวจำนวน 80 เรื่อง สาระน่ารู้จำนวน 30 เรื่อง ข่าวในท้องถิ่นจำนวน 30 เรื่อง สุภาษิตอีสานจำนวน 30 เรื่อง และมีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) กิจกรรมนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ วงรอบที่1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยสัปดาห์ละ16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และวงรอบที่ 2 เฉลี่ยสัปดาห์ละ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และมีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 5) กิจกรรมนิทานเที่ยงวันสร้างสรรค์สังคม ดำเนินการจำนวน 16 สัปดาห์ มีนักเรียนเข้าร่วมคิดเป็น ร้อยละ 100 และมีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 6) กิจกรรมคลินิกรักษาไทย ได้จัดทำห้องปฏิบัติการภาษาไทย จุดมุมฐานต่างๆ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงดีขึ้นและมีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 7) กิจกรรมพี่น้องรักอ่าน ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 1-2 ทำให้นักเรียนทำการบ้านส่งครูทันกำหนด มีพัฒนาการอ่านเพิ่มขึ้นและมีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 8) กิจกรรมครอบครัวรักอ่าน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักเรียนนำบันทึกการทำกิจกรรมส่งครูประจำชั้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า 1) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า อยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนหลังดำเนินการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5. โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แก่ เผยแพร่ไปยังโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 10 แห่งและ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 1 แห่ง

สรุปได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นมีผลการประเมินด้านการอ่านดีขึ้น บรรลุเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาที่ตั้งไว้

โพสต์โดย มิตร : [27 ส.ค. 2561 เวลา 12:11 น.]
อ่าน [1841] ไอพี : 110.78.155.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ