ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนางานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : นายปรีชา กาวิใจ

ปีที่พิมพ์ : 2561

……………………………………………………………………………………………………….

การรายงานครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินตาม CIPPIEST Model เสนอโดย แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งด้านผลผลิตประกอบด้วยส่วนขยายด้านผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน พบว่า

1.ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่โครงการมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านถ้ำและโรงเรียนได้กำหนดหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธไว้อย่างชัดเจนตามลำดับ

2.ผลการประเมินปัจจัยป้อนเข้าของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัจจัยป้อนเข้าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ ด้านบุคลากร และด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยครูเห็นว่ากระบวนการด้านการประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนนักเรียนเห็นว่า กระบวนการด้านการวางแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ตามส่วนขยายของผลผลิต ดังนี้

4.1 ผลกระทบของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าวัดได้ศาสทายาทและกำลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่า ชุมชนมีความสงบสุขเป็นสังคมคุณภาพเอื้ออาทรและสมานฉันท์ สามัคคีในการพัฒนาชุมชนให้เจริญ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

4.2 ประสิทธิผลของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่า ประสิทธิผลด้านการพัฒนาทางสังคม โดยนักเรียนไม่ทุจริตในการสอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่า ประสิทธิผลด้านการพัฒนาทางจิต โดยนักเรียนมีความรัก ความหวังดีต่อผู้อื่นเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

4.3 ความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองมีความเห็น ที่สอดคล้องกัน คือ โรงเรียนวิถีพุทธเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

4.4 การถ่ายโยงความรู้ของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่า มีการเผยแพร่วิธีการปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้กับหน่วยงานอื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่า มีผู้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาโครงการทั้งด้านเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ บุคลากร การกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งจัดสภาพกายภาพให้เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ

2. ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการดูแลสนับสนุนในทุกขึ้นตอน อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้การดำเนินการทุกส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตร

3. ควรจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยประเมินในครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยประเมินผลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยเน้นการดำเนินการวิจัยเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกที่ทำให้ผลการประเมินมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหา และการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในบริบทโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นรูปแบบสำหรับโรงเรียนทั่วไปที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบต่อไป

โพสต์โดย pom : [29 ส.ค. 2561 เวลา 07:42 น.]
อ่าน [2504] ไอพี : 118.172.65.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,979 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด

เปิดอ่าน 25,483 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 12,496 ครั้ง
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้

เปิดอ่าน 32,269 ครั้ง
Plasma TV คืออะไร
Plasma TV คืออะไร

เปิดอ่าน 44,094 ครั้ง
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)

เปิดอ่าน 9,400 ครั้ง
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย

เปิดอ่าน 12,852 ครั้ง
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ

เปิดอ่าน 82,022 ครั้ง
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 21,966 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 15,232 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 9,310 ครั้ง
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 20,827 ครั้ง
หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี โดย : ดิเรก พรสีมา
หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี โดย : ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 11,477 ครั้ง
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร

เปิดอ่าน 14,612 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 14,795 ครั้ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

เปิดอ่าน 19,507 ครั้ง
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook
เปิดอ่าน 211,209 ครั้ง
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
เปิดอ่าน 17,694 ครั้ง
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
เปิดอ่าน 16,968 ครั้ง
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN
เปิดอ่าน 102,383 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ