ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย นางปทิตตา ไมรินทร์

ปีที่ทำการวิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พนักงานครู และนักเรียน ตามประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มที่ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน และพนักงานครู จํานวน 30 คน รวม 52 คน 2) กลุ่มที่ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 355 คน 3) กลุ่มที่ให้ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 10 คน รวม 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปข้อความคิดเห็น (Content analysis)

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านบริบท (Context) พบว่า การประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ความต้องการของโรงเรียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และความต้องการของบุคลากรของโรงเรียนต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า การประเมินความพร้อมและความสามารถของผู้บริหาร ในการดำเนินโครงการ ความพร้อม ความเหมาะสม และความสามารถของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในการดำเนินโครงการ ความเพียงพอของคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ และความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การประเมินการควบคุมการบริหารโครงการเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์โครงการ การติดตามประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการ การดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผน การการดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การการแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินการโครงการเมื่อพบว่าบกพร่อง การประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม เป็นระบบและ มีความต่อเนื่อง มีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรม ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต (Product)

4.1 การดําเนินโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการในโรงเรียนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนและพนักงานครูส่งเสริมสุขศึกษา การออกกำลัง กีฬา นันทนาการแก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน พนักงานครู และบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนทางสังคม ชุมชนรับฟังและเสนอความคิดเห็น และมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

4.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)

1. ด้านการมีสุขภาพดี (ดี) นักเรียนมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีเหตุผลและยอมรับฟังเหตุผลผู้อื่น มีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเคารพความคิดเห็นผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตยและยอมรับฟังเสียงข้างมาก รักความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ มีพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองเป็นประจำ

2. ด้านการดูแลสุขภาพ (เก่ง) นักเรียนมีสมรรถภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีความเป็นไทย สามารถเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาโดยสันติวิธีหรือไม่ใช้ความรุนแรง เลือกวิธีการปรึกษาเพื่อน/พ่อ-แม่/ญาติพี่น้อง/ครูทุกครั้งที่มีปัญหา มีความสามารถใช้ทักษะชีวิตในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิเสธทุกครั้งเมื่อถูกชักชวนให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด/การพนัน/ โรคเอดส์/เพศศึกษา/การใช้ความรุนแรง รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย ไม่รับประทานอาหารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถร่วมกลุ่มเพื่อนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขึ้นตามแผนงานโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันปัญหาสารเสพติด/การพนัน/โรคเอดส์/เพศศึกษา/ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน บ้าน และชุมชนไม่น้อยกว่าคนละ 1 กิจกรรม

3. ด้านการมีความสุข (สุข) นักเรียนมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจมีบุคลิกภาพทางกายและทางจิตที่เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพจิตดี มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสและมองโลกในแง่ดี มีจิตใจมั่นคง เข้มแข็ง และไม่อ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น มีเสรีภาพและมีอิสรภาพในการจัดกิจกรรม ปลอดภัยจากสารเสพติด/การพนัน/โรคเอดส์/เพศศึกษา/การใช้ความรุนแรงและอบายมุขทั้งปวง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงตามอัตภาพ สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยแนวคิดเชิงบวกทุกครั้ง เป็นผู้มีประชาธิปไตยและยอมรับฟังเหตุผลผู้อื่นเสมอ และเป็นคนที่ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

โพสต์โดย รองแอน : [31 ส.ค. 2561 เวลา 08:31 น.]
อ่าน [1912] ไอพี : 118.172.85.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ