ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรม

การเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.2) การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ 3) ทดลองใช้ และ 4) ประเมินและปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูภาษาไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำแนกเป็นนักเรียนจำนวน 44 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม และครูภาษาไทย จำนวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน 2) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทย เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย พุทธศักราช 2557 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R พบว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ และผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า ทุกฝ่ายมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ ด้านข้อเสนอแนะอื่นๆทุกคนให้ข้อเสนอแนะไปในทางเดียวกันคือ นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยฝึกอ่านจับใจความเป็นขั้นตอน

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 84.70/83.01

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า

3.2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6644 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.44

4. จากผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า

4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคSQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ( = 4.25 S.D. = 0.58)

4.2 การปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบข้อควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้คือ การจัดทำรูปเล่ม หน้าปกให้มีความเหมาะสม และสวยงามมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงรูปภาพประกอบเนื้อหา เนื้อเรื่องที่ให้อ่านสั้นเข้า การพิมพ์ชัดเจน ตัวสะกด คำสั่งชัดเจน ถูกต้อง

โพสต์โดย ปิยวรรณ อุดม : [3 ต.ค. 2561 เวลา 18:49 น.]
อ่าน [1720] ไอพี : 223.206.247.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ