ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนารายงานการใช้หนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนารายงานการใช้หนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยะฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ที่ให้คำปรึกษาทางด้านหลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่กรุณาให้คำปรึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ในการจัดทำรายงานในครั้งนี้

ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ นางเสาวลักษณ์ จันตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ตาว ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย นางพรพิมล วงษ์เคลือบ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และ นางคนึงนิจ มูลวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาปฐมวัย ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สำนวนภาษาที่ใช้ และปรับปรุงเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณะคุณครูโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ และขอขอบใจนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ปีการศึกษา 2560 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลงด้วยดี

ขอขอบคุณและขอบใจสมาชิกในครอบครัวทุกคน และญาติๆ ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ และเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์ของรายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างดียิ่ง

ปัญญาพร วรรธนัง

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน ปัญญาพร วรรธนัง

สถานที่ศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้หนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จำนวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากมีเพียงห้องเรียนเดียวและ ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็น ครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1. หนังสือนิทานชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 9 เล่ม 2. แผนการ จัดประสบการณ์หนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 3. แบบทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบ คือ t-test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพหนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เท่ากับ 91.24/92.91 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือนิทาน ชุด กระต่ายน้อยผจญภัย เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะ ทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย destiny : [14 ต.ค. 2561 เวลา 07:34 น.]
อ่าน [1042] ไอพี : 27.145.176.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ