ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม

ชื่อรายงานงาน รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก

ชุด คำขวัญอำเภอพนัสนิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน นางพรทิพย์ รักยิ่ง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการรายงาน

1. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน บทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุด คำขวัญอำเภอพนัสนิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุด คำขวัญอำเภอพนัสนิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ซึ่งผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น มีเนื้อหาสาระตามคำขวัญอำเภอพนัสนิคม จำนวน 6 เล่ม พัฒนาคุณภาพด้วยการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม

กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน

จำนวน 12 คน และโรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 8 คน อยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ดังนี้

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยเทียบกับเกณฑ์

ที่กำหนดร้อยละ 80

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังการใช้

3. ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก

ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม โดยการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน บทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก แบบทดสอบท้ายเรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ของนักเรียน

สถิติที่ใช้ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่าย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)

จากการศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านเขียนคำจากบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 6 เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ดังนี้

1. หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 84.15 / 82.83

2. ระดับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน หลังจากที่ได้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 6 เล่ม มีผลดังนี้

2.1 เรื่อง พระพนัสบดีคู่บ้าน ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธรูป

คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพนัสนิคมและเรียนรู้รูปแบบฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกลอนหก

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับ 88 / 80.1

2.2 เรื่อง จักสานคู่เมือง ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องจักสาน

ในอำเภอพนัสนิคม และเรียนรู้ ลักษณะของบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ลักษณะคำคล้องจอง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับ 89.5 / 83.3

2.3 เรื่อง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณี

บุญกลางบ้าน ในอำเภอพนัสนิคม และเนื้อหาเรื่องคำคล้องจอง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับ

89.5 / 86.1

2.4 เรื่อง ตำนานพระรถเมรี ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของนิทานพื้นบ้านเรื่องนางสิบสอง

ในท้องถิ่นอำเภอพนัสนิคม และเนื้อหาของสาระความรู้เกี่ยวกับคำสัมผัสในบทร้อยกรอง มีประสิทธิภาพ

สูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับ 88 / 81.1

2.5 เรื่อง ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงรางวัลเกียรติยศ เมืองสะอาดอันดับหนึ่ง

ของไทย ที่อำเภอพนัสนิคม ได้รับและเรียนรู้เกี่ยวกับ กลอนหกชวนอ่าน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับ 87 / 83

2.6 เรื่อง เก่งกาจการทายโจ๊ก ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

การทายโจ๊ก หรือปริศนาร้อยกรอง พร้อมกับตัวอย่างโจ๊กปริศนา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

เท่ากับ 93.5 /91.3

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ในปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนใช้ นั้นคือ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้บทร้อยกรองประเภทกลอนหก ที่เป็นคำขวัญของอำเภอพนัสนิคม และเรื่องราวของท้องถิ่นของตนเอง

4. นักเรียนปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ชุดคำขวัญอำเภอพนัสนิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพอใจต่อวิธีการในการจัดการจัดกิจกรรม สามารถช่วยเรียนรู้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนหก ที่สุด

คำสำคัญ: หนังสือส่งเสริมการอ่าน / บทร้อยกรองประเภทกลอนหก / คำขวัญ

โพสต์โดย ทิป : [14 ต.ค. 2561 เวลา 09:45 น.]
อ่าน [1064] ไอพี : 27.130.52.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ