ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• นายอดุลย์ กองทอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของ

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต ๑

ผู้รายงาน : นายอดุลย์ กองทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

ปีที่รายงาน : ๒๕๖๑

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของมูลนิธิ ยุวสถิรคุณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และ ๓) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ ๑) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ จำนวน ๑๙๒ คน ๒) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ จำนวน ๑๙๒ คน และ ๓) นักเรียนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑จำนวน ๑๙๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ฉบับที่ ๑) แบบสอบถามความคิดเห็น ของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ฉบับที่ ๒) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อข้อจำกัดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ฉบับที่ ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ฉบับที่ ๔) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูที่มีต่อการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และฉบับที่

๕) แบบสอบถามความเห็นของผู้บริหาร และครูที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมระดมสมองและข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดกลุ่มรายการตามประเด็นสาระที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันการถอดบทเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผล

๑. การได้ข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สรุปได้ ดังนี้

๑.๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรวม ทุกด้านโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือครูผู้รับผิดชอบโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๒ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓ อยู่ในระดับมากและนักเรียนแกนนำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๔ อยู่ในระดับมากตามลำดับและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. คือเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้วยการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของนักเรียน

๑.๒ ข้อจำกัดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพฐ. สรุปรวมทุกด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๖ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนแกนนำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๙ อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุดคือผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๓ อยู่ในระดับมากและข้อจำกัดที่สอดคล้องกันทั้งผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนแกนนำคือขาดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม ส่วนคำถามเพิ่มเติมที่ ๑โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมอยู่ในระดับมากทุกกลุ่มเป้าหมายและคำถามเพิ่มเติมที่ ๒ โรงเรียนมีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สำหรับให้ผู้อื่นมาศึกษา สรุปได้ว่าโรงเรียนส่วนมากมีความคล้ายคลึงกันตามศักยภาพการบริหารจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของชุมชนนั้น ๆ

๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรวมทุกด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๑๕ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครูผู้รับผิดชอบโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๑๗ อยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนแกนนำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๐ อยู่ในระดับมากตามลำดับ

๓. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรวมทุกด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๓ อยู่ในระดับดีและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๙ อยู่ในระดับดี

๓.๒ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๙ อยู่ในระดับมากและครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๑ อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

๑. การได้ข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรวมทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือครูผู้รับผิดชอบโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๒ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓ อยู่ในระดับมากและนักเรียนแกนนำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๔ อยู่ในระดับมากตามลำดับ ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.คือเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้วยการปฏิบัติจริงทั้งในและ นอกสถานศึกษา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของนักเรียน และข้อจำกัดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพฐ. สรุปรวมทุกด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๖ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนแกนนำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๙ อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุดคือผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๓ อยู่ในระดับมากโดยมีข้อจำกัดที่สอดคล้องกันทั้งผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนแกนนำคือขาดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมอยู่ในระดับมากทุกกลุ่มเป้าหมายและมีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สำหรับให้ผู้อื่นมาศึกษา สรุปได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันตามศักยภาพการบริหารจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของชุมชนนั้นๆซึ่งสอดคล้องกับมนตา ตุลย์เมธาการและคณะ (๒๕๖๐ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ได้รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาคและการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีความมุ่งหมาย ๑) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขยายผลและสร้างโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค ๒) เพื่อประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบในส่วนภูมิภาค และ ๓) เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพื้นที่เป้าหมาย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง/ชุมชน รวมถึงกระบวนการทำงานโดยที่ผู้บริหารต้องกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและนักเรียน สำหรับในส่วนของครูนั้นต้องมุ่งมั่นตั้งใจจริงและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เอาใจใส่และให้คำแนะนำที่ดีแก่นักเรียนและต้องมีครูแกนนำที่มีความเข้มแข็งเป็นหลักในการดำเนินงาน ในขณะที่นักเรียนต้องดำเนินงานโครงงานคุณธรรมจริยธรรมที่คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเห็นคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการพัฒนาโรงเรียน

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเสน่ห์ คำปันและวลัยพร ศิริภิรมย์ (๒๕๕๘ : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี มี วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี ๒) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี จำนวน ๕๕ คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรวมทุกด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๑๕ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครูผู้รับผิดชอบโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๑๗ อยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนแกนนำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๐ อยู่ในระดับมากตามลำดับ สอดคล้องกับสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา (๒๕๕๘ : บทคัดย่อ) ที่ได้รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ๒) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู จำนวน ๕ คน นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๓๑ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗ คนและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๓๑ คนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๔ คน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับณัฐวุฒิ รัตนอรุณ (๒๕๖๐ : บทคัดย่อ)

จากรายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ

๒) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ ๓) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ใน ๔ ด้าน คือ ความขยัน ความประหยัด ความเสียสละและความรับผิดชอบและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ผลการประเมินความพึงพอใจจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( x¯= ๔.๔๕) ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ( x¯= ๔.๓๙) และผลการประเมินความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับมาก (x¯=๔.๓๙) และผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x¯= ๔.๐๖)

๓. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สรุปได้ว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรวมทุกด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๓ อยู่ในระดับดีและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๙ อยู่ในระดับดี ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๙ อยู่ในระดับมากและครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๑ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ(๒๕๕๙ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ได้รายงานปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม พบว่า ๑) ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ ๒) โรงเรียนมีการกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทำให้การดำเนินงานมีทิศทางการทำงานและเป้าหมายที่ชัดเจน ๓) การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใน ได้แก่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานมีความทุ่มเท รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ๔) บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องมีการน้อมนำพระราชปณิธานการสร้างคนดี ให้บ้านเมืองของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักกำลังใจในการดำเนินงาน ๕) มีการพัฒนานักเรียนแกนนำรุ่นใหม่ให้มีการเรียนรู้เพื่อสืบทอดการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมจากนักเรียนแกนนำรุ่นพี่ก่อนที่จบการศึกษาออกไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ (๒๕๖๐ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ที่ได้รายงานการศึกษาผลการดำเนินงานการขยายผลเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ โดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ โรงเรียนคุณธรรมทั้งหมด ๑๒๖ โรงเรียนในปี ๒๕๕๙ พบว่า ๑. โรงเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ซึ่งเมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ๒. การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่วนใหญ่มีการกำหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ มีบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ในส่วนของคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนในสพป. เพชรบุรี เขต ๒ มีคุณธรรมเป้าหมาย ๑๐ อันดับแรกเรียงลำดับตามความถี่ คือ ความมีวินัย จิตอาสา/จิตสาธารณะ ความพอเพียง ความรับผิดชอบ ความสะอาด ความสุภาพ ความมีมารยาท ความซื่อสัตย์ ความประหยัด และความกตัญญูโดยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนในสังกัด สพป. เพชรบุรี เขต ๒ สี่ลำดับแรกคือความมีวินัย จิตอาสา/จิตสาธารณะ ความพอเพียงและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายของแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ คือ พอเพียง วินัย สุจริตและจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้แก่ ความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณ์ด้านคุณธรรม ๓. การพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนมีผลทำให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดความรักสามัคคี ห้องเรียนเป็นระเบียบ โรงเรียนสะอาดขึ้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น ๔.การจัดทำโครงงานคุณธรรมส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นโครงงานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาของโรงเรียนและนักเรียน ยังขาดโครงงานที่เป็นโครงงานของครูหรือผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่จะใช้พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่กำหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นการปรับปรุง หรือแก้ปัญหาหรือใช้กำกับในเรื่องพฤติกรรม ๕. การนิเทศติดตาม สพป. เพชรบุรี เขต ๒ กำหนดให้มีการนิเทศภาคเรียนละ ๑ ครั้งและ ๖.ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารตั้งแต่ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน ความร่วมมือของผู้ปกครอง/ชุมชน การให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบความสำเร็จความเอาใจใส่ของคณะครู ผู้บริหารโดยการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการนำผลการรายงานโครงการไปใช้

ในการนำผลการรายงานโครงการไปใช้และต่อยอดขยายผลการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร มีหลักการดังนี้

๑.๑ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมให้ประสบผลสำเร็จคือควรเริ่มต้นด้วยใจ ไม่ควรบังคับให้ทำหรือใช้การสั่งการ แต่ผู้บริหาร ครูหรือนักเรียนแกนนำต้องหาวิธีการที่ทำให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนด้วยความเต็มใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑.๒ ทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ สม่ำเสมอจนเป็นกิจกวัตรประจำวัน เป็นนิสัยและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนในที่สุดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต้องมีความอดทน มุ่งมั่นแน่วแน่ ต้องอาศัยเวลาและดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

๑.๓ ใช้โครงงานคุณธรรม จริยธรรมสร้างองค์ความรู้ นำจุดเด่นของโครงงานแต่ละเรื่อง ที่เกิดจากแนวคิดของนักเรียนมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบหรือนวัตกรรมที่ดีเลิศและสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ ซึ่งได้ทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม โดยใช้คุณธรรมพื้นฐานเป็นหลัก เช่น ความมีวินัย รับผิดชอบ มีน้ำใจ เคารพการตัดสินใจผู้อื่น เป็นต้น

๑.๔ มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ในที่นี้หมายถึงนิเทศอาสา เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งในและนอกองค์กรซึ่งถือเป็นการนิเทศติดตามภายในเพื่อให้การเกิดความยั่งยืน ตรวจสอบได้ ประเมินผลได้ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารแต่การนิเทศก็ยังคงดำเนินการต่อไป และไม่มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

๒. ข้อเสนอแนะในการรายงานโครงการครั้งต่อไป

๒.๑ เนื่องจากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้องดำเนินการต่อไปและรายงานทุกปีการศึกษาโดยนำปัจจัย ข้อจำกัดและองค์ความรู้อื่น ๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๒.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ควรนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากแบบสอบถามทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนามาเป็นข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ สรุป วางแผน กำหนดเป็นรูปแบบและทิศทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้น

๒.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ควรดำเนินการวิจัย เชิงประเมินทั้งระบบในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้ได้เห็นภาพการดำเนินงานองค์รวมในองค์กรและสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ตรงตามความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โพสต์โดย daeng : [19 ต.ค. 2561 เวลา 11:04 น.]
อ่าน [489] ไอพี : 202.29.213.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ