ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ผู้ประเมิน นายอภินันท์ อินลี

หน่วยงาน โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ปี พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินโครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มตัวอย่างในการประเมินประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 37 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 72 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 121 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย แบบสอบถามสัมภาษณ์ ครูและกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ด้านกระบวนการดำเนินการตามโครงการ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ และ ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.86 และ 0.91 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป คำนวณหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยึดหลักคุณธรรม นำความรู้ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีชัดเจน และครอบคลุมสนองต่อนโยบาย ด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพความต้องการในการพัฒนาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และด้านการดำเนินกิจกรรม มีการจัดทำแผนงานโครงการไว้ล่วงหน้า มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมภาระงาน

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการวางแผนปฏิบัติการมีความชัดเจนและต่อเนื่องทุกปี และด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน ตลอดทั้งแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด แต่ขั้นตอนที่กำหนดยังไม่ได้ระบุกิจกรรม ที่ต้องปฏิบัติไว้ชัดเจนมีการกำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ มีการประเมินผลการดำเนินโครงการโดยให้คณะครู นักเรียน มีการสรุปผล จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และมีการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ที่ได้จากการประเมินโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการประเมินผลผลิตของประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง, ด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วม, ด้านรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน อยู่ในระดับมาก 8 ด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, ด้านมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ด้านใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม, ด้านมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่, ด้านกตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์, ด้านมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา, ด้านมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย อภินันท์ อินลี : [9 พ.ย. 2561 เวลา 21:38 น.]
อ่าน [2618] ไอพี : 223.206.243.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,926 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 7,003 ครั้ง
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปิดอ่าน 20,890 ครั้ง
แก่นขนุน
แก่นขนุน

เปิดอ่าน 18,597 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 10,185 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 18,615 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์

เปิดอ่าน 20,628 ครั้ง
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม

เปิดอ่าน 13,726 ครั้ง
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา

เปิดอ่าน 13,828 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

เปิดอ่าน 11,099 ครั้ง
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"

เปิดอ่าน 3,287 ครั้ง
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย

เปิดอ่าน 19,285 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)

เปิดอ่าน 14,126 ครั้ง
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม

เปิดอ่าน 11,381 ครั้ง
7 ตัวช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอีกครั้ง
7 ตัวช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอีกครั้ง

เปิดอ่าน 12,146 ครั้ง
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!

เปิดอ่าน 5,897 ครั้ง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
เปิดอ่าน 103,033 ครั้ง
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม
เปิดอ่าน 29,404 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
เปิดอ่าน 17,306 ครั้ง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง
เปิดอ่าน 33,011 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ