ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน ทรงวุฒิ บุญงาม

ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ประเมินด้านสภาพบริบท (Context Evaluation) 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และใช้กระบวนการของ DDWPK Model ในด้านกระบวนการดำเนินงาน โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 700 คน ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ด้วยขนาดตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับจำนวนประชากร เป็นวิธีที่กำหนดให้ชั้นภูมิที่มีขนาดใหญ่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างมาก และชั้นภูมิที่มีขนาดเล็กถูกเลือกเป็นตัวอย่างน้อย โดยแบ่งตามหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังนี้ 1) ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน 2) ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน จำนวน 341 คน 3) นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด แบบสอบถาม ชุดที่ 1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (สำหรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา) แบบสอบถาม ชุดที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน) แบบสอบถาม ชุดที่ 3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักเรียน) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาพบริบทของโครงการ (Context) พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.91 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.97 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ และความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.96 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input) พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.94 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.99 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ และความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.97 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process) พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.97 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ และความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.98 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

4. ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.95 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.96 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ และความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.95 และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

สรุปภาพรวมในทุกด้าน พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.92 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.97 และความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.97

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดต่อการดำเนินงาน โดยการจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับตามความถี่ สรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคที่มีความถี่สูงสุดต่อการดำเนินงานคือ ครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านในโรงเรียนอีกทั้งต้องมาดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงเป็นการสร้างภาระงานด้านเอกสารเพิ่มให้กับครู รองลงมา คือการรายงานข้อมูลของนักเรียน ผู้ปกครองและครูบางครั้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง และขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึงตามลำดับ ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา ควรจะแก้ไขด้วยวิธีการที่เรียงลำดับตามความถี่ ดังนี้ แนวทางที่มีความถี่สูงสุด คือ จัดระบบเอกสารในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้ลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและมอบหมายงานในหน้าที่ให้เหมาะสม รองลงมา คือ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกัน ควรจัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนมากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เรียงตามลำดับความถี่สูงสุด ดังนี้ ควรมีการประชุมชี้แจงและสร้างตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินงาน รองลงมา คือให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามระบบอย่างเหมาะสมทั้งในส่วนของการจัดทำเอกสารต่างๆ รวมทั้ง การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เพียงพอ

จากผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 โดยใช้กระบวนการของ DDWPK Model ส่งผลให้

1) D= Data : ได้จัดทำระเบียนสะสม การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งหมด 1,097 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2) D= Divide : ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลพบว่า จากนักเรียน 1,097 คน จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวน 145 คน จัดอยู่ในกลุ่มมีปัญหาจำนวน 12 คน มีนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหารวมกัน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 14.31

3) W= Working on promoting : การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น กิจกรรมการให้คำแนะนำ และกิจกรรมส่งเสริม สามรถจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งหมด จำนวน 1,097 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4) P= Protecting and adjusting : การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข พบว่านักเรียนจำนวน 1,097 คน ได้รับการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข ในทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 100

5) Kindly transfer : การส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ พบว่า มีการส่งต่อภายใน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ส่งต่อภายนอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09

6) สามารถช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ไว้ได้ทั้งหมด 157 คน คิดเป็นร้อยละ 100

7) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 100

8) ผลรางวัลที่ภาคภูมิใจ

ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน

- นางสาววชิรญาณ์ แก้วคำแหง ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชน

แห่งชาติ ประจำปี 2560 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- ผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นรางวัล SPM 36 AWARDS ประจำปี 2560

ประเภทเยาวชนดีเด่น

1. นายรวิภาส สมูลดี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง สาขา การปกป้องคุ้มครอง

สิทธิเด็กและเยาวชน

2. นางสาววชิรญาณ์ แก้วคำแหง ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง สาขา กิจกรรม

จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

3. นายชาญเดชา กันทะมา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน สาขา อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นางสาวอักษรภัค บุญศรี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง สาขา กีฬาและ

นันทนาการ

5. นางสาวจันทิมา ดวงชัย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง สาขา ศีลธรรม

จริยธรรมและคุณธรรม

6. นายอธิป เชาวเลิศโสภา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง สาขา อาชีพ

ประเภทกลุ่มเยาวชนดีเด่น

7. นักสืบสายน้ำ ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขาอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. สภานักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง สาขา การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

และเยาวชน

- สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-22

ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

1. ประเภทกีฬา รางวัลชนะเลิศ เปตอง คูผสมไม่จำกัดอายุ ฟุตซอล รุ่นอายุ

ไม่เกิน 15 ปีชาย

2. ประเภทกรีฑา ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 ทองแดง

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา

2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-15 เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1การประกวดคลิปวิดีโอการเคารพธงชาติของสภา

นักเรียน ปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ปีการศึกษา 2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

- ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสถานศึกษา

มัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทองแดง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

- ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ผลงานวิธีกาปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ได้รับรางวัลคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA )

ปี 2559-2560ในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

โพสต์โดย FeFa : [20 พ.ย. 2561 เวลา 10:19 น.]
อ่าน [2041] ไอพี : 122.154.253.74
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,953 ครั้ง
สรภัญตารางธาตุ
สรภัญตารางธาตุ

เปิดอ่าน 14,201 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 11,807 ครั้ง
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ

เปิดอ่าน 20,398 ครั้ง
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ

เปิดอ่าน 9,346 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา

เปิดอ่าน 112,490 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 60,783 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 11,348 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ

เปิดอ่าน 42,050 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 8,268 ครั้ง
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555

เปิดอ่าน 19,320 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค

เปิดอ่าน 9,237 ครั้ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง

เปิดอ่าน 12,985 ครั้ง
 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 11,347 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 8,875 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,289 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ

เปิดอ่าน 77,066 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

เปิดอ่าน 13,698 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 4,442 ครั้ง
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 18,630 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ