ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมาสังกัดสำนักงานเขตพื้น

ชื่อเรื่องวิจัย รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ผู้วิจัย

ตำแหน่ง

ปีที่วิจัย นางอรทัย เกิดภิบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ.2559-2560

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน3) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน4) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน และ 5) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 265 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 254คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสำรวจความต้องการ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลบรรยายเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ พบว่า ทั้งครูและนักเรียน มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2อยู่ระดับมาก และผ่านเกณฑ์การสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปรากฏว่าในรูปแบบมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นวัฎจักรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ได้รูปแบบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและส่งผลร่วมกันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดควนเมา

3. ประสิทธิภาพของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของประเด็นคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2โดยการศึกษา สภาพการบริหารจัดการในการใช้รูปแบบในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการจัดมุมประสบการณ์ในการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมุมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Corner) รองลงมาคือมุมค้นคว้าวิเคราะห์(Critical Corner) และ มุมสัมพันธ์มิติ (Spatial Corner) ตามลำดับ

5. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดควนเมา ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

5.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของระดับจังหวัด แต่ต่ำกว่า ระดับ สพฐ.และ ระดับประเทศ

5.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5.5 ผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความกระตือรือร้นและด้านการนำไปใช้ ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่าในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากโดยคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ทั้งด้านความกระตือรือร้นและด้านการนำไปใช้ ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Research Title A Model of Development on Student Quality by Implementing Learning Resources Management Process for Student Experience Enrichment of Watkuanmao School,under the Primary Educational Service Area 2

Researcher

Position

Year Mrs. OrathaiKirdpibal

Director of the School

2016 - 2017

Abstract

The approach was research and development, the purposes of this study aimed to1) conditions and problems, needs a model of development on student quality by implementing learning resources management process for student experience, 2) build and develop a model on student quality by implementing learning resources management process for student experience, 3) efficiency ofa model of development on student quality by implementing learning resources management process for student experience, 4) experimental a model on student quality by implementing learning resources management process for student experience, 5) investigate the utilization of the model on student quality by implementing learning resources management process for student experience.

The sampling group included of: administrator, teachers, School Board, students, parents, 260 peoples in 2016 and 254 peoples in 2017. The tools for collecting data were a survey of needs, interviews,questionnaire,recorded. Data was analyzed by using mean, standard deviation, t-test and content analysis.

Results of the research were as follows:

1.The conditions and problems, needs a model of development on student quality by implementing learning resources management process for student experience in overall,was found at the high level.

2.The finding of the model on student quality by implementing learning resources management process for student experience included 4 aspects: input, process, product and environment.

3.The efficiency ofa model on student quality by implementing learning resources management process for student experience. The finding of the model in overall accuracy were appropriate and possibility at a high level.

4.The experimental a model on student quality by implementing learning resources management process for student experience.The finding of the model in overall accuracy were conditions administration model in overall at a high level and the opinion of teachers to experiences cornerfor used model of development on student quality by implementing learning resources management process for student experience enrichment of Watkuanmao School,under the Primary Educational Service Area 2in overall at a high level. Considering in each field by arranging from the highest average to lowest average as follows;emotion corner, critical corner,andspatial cornerrespectively.

5.The effectiveness of the model on student quality by implementing learning resources management process for student experience enrichment of Watkuanmao School,under the Primary Educational Service Area 2 as follows.

5.1 The outcome of grade primary 1-3 and secondary 1-3 in 2017 higher than in 2016 had statistically significant different at the level of .01

5.2 The outcome of grade primary 4 in2017 higher than in 2016 had not statistically

significant.

5.3 The Ordinary National Educational Test (0-NET)of grade primary 6 and secondary 3 in 2017 higher than in 2016 had statistically significant different at the level of .01

5.4 The National Test (NT)of grade primary 3 in 2017 higher than in 2016 had statistically significant different at the level of .01

5.5 The outcome of assessment of the desired learning characteristics; enthusiasm and appiedin overall, was found at the high level and in 2017 higher than in 2016 had statistically significant different at the level of .01

5.6 The satisfaction of administrator, teachers, school board, students, parents toward a model of development on student quality by implementing learning resources management process for student Experience enrichment of Watkuanmao School, under the Primary Educational Service Area 2 in overall accuracy were appropriate and possibility at a high level.

โพสต์โดย ดร.อรทัย : [21 พ.ย. 2561 เวลา 13:29 น.]
อ่าน [2020] ไอพี : 1.20.97.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,539 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 7,204 ครั้ง
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก

เปิดอ่าน 12,284 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 9,904 ครั้ง
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ

เปิดอ่าน 15,948 ครั้ง
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"

เปิดอ่าน 10,197 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

เปิดอ่าน 18,890 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 149,695 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร

เปิดอ่าน 78,880 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล

เปิดอ่าน 8,939 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 29,737 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 10,734 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

เปิดอ่าน 9,816 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 13,356 ครั้ง
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1

เปิดอ่าน 8,778 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,822 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

เปิดอ่าน 9,978 ครั้ง
ส่งท้ายปีเก่า 2553
ส่งท้ายปีเก่า 2553

เปิดอ่าน 13,627 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่

เปิดอ่าน 12,774 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

เปิดอ่าน 8,265 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ