ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดชีแวะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การประเมินครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดชีแวะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดชีแวะ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 84 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.83 และ 0.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน ตามลำดับ และจากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และบุคลากรมีความต้องการให้ดำเนินโครงการ

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลากรมีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ได้รับเพียงพอในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ และจากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า บุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมและความเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

3. การประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ การวางแผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีระบบ และการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานกิจกรรม ตามลำดับ

และจากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การดำเนินโครงการ และการตรวจสอบโครงการ

4. การประเมินด้านผลผลิต (ด้านประสิทธิผล) ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียนความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และนักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ และจิตสาธารณะ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านวินัย โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และนักเรียนความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ตามลำดับ 2) ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และนักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ จากภายในและภายนอกโรงเรียน ตามลำดับ 3) ด้านจิตสาธารณะ โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม นักเรียนดูแล รักษาสาธารณะสมบัติด้วยความเต็มใจ และนักเรียนแบ่งปันสิ่งของและสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ตามลำดับ และจากการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ และจิตสาธารณะ

5. การประเมินด้านผลผลิต (ด้านผลกระทบ) ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านวินัย และจากการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปว่า มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้

โพสต์โดย บอล : [21 พ.ย. 2561 เวลา 17:57 น.]
อ่าน [1988] ไอพี : 49.48.251.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,611 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก

เปิดอ่าน 167,277 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 378,605 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

เปิดอ่าน 13,249 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 9,476 ครั้ง
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 22,744 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ

เปิดอ่าน 30,635 ครั้ง
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q

เปิดอ่าน 158,795 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ

เปิดอ่าน 71,958 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 10,870 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

เปิดอ่าน 11,289 ครั้ง
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ

เปิดอ่าน 5,207 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

เปิดอ่าน 10,941 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 10,737 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 2,883 ครั้ง
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 83,321 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 13,189 ครั้ง
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?

เปิดอ่าน 22,121 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ

เปิดอ่าน 11,466 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 40,265 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ