ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

ชื่อผู้ประเมิน : นางสุนิษา ทองแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียน 56 คน ผู้ปกครอง จำนวน 56 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ครู จำนวน 13 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ประเมินโดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ประเมินโดยครู และนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตัวชี้วัดพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยนักเรียน

ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ ตัวชี้วัดพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยครู ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ประเมินโดยนักเรียน ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ประเมินโดยครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามรายด้านของการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และ ด้านผลผลิตของโครงการ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของการประเมินทั้ง 4 ด้าน จำนวน 20 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 13 ตัวชี้วัด คือ 1) ความสอดคล้องของหลักการการดำเนินงานของโครงการกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (x̄ x̄=4.91, SD.=0.27) 2) ด้านครู (x̄ =4.78,SD.=0.61) 3) ด้านผู้บริหาร(x̄ =4.75,SD.=0.52) 4) ความเป็นไปได้เป้าหมายของโครงการ ( x̄=4.74,SD.=0.33) 5) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ( x̄=4.69,SD.=0.45 ) 6) ความต้องการจำเป็นของการดำเนินโครงการ ( x̄=4.68,SD.=0.42) 7) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( =4.64,SD.=0.53) 8) ความเหมาะสมของกิจกรรมในการดำเนินโครงการ ( =4.61,SD.=0.50) 9) กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด( =4.60,SD.=0.55) 10) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ ( =4.60,S.D=0.60) 11) การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง( =4.53,SD.=0.66) 12) กิจกรรมวันสำคัญ( =4.51,SD.=0.60) 13) ด้านระบบบริหารจัดการ ( =4.51,SD.=0.67) ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กิจกรรมสภานักเรียน ( =4.49,SD.=0.58) 2) ด้านสภาพแวดล้อม ( =4.47,SD.=0.64) 3) กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์ ( =4.46,SD.=0.65) 4) กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริธรรม ( =4.42,SD.=0.68) 5) พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยนักเรียน ( =4.41,SD.=0.66) 6) ด้านทรัพยากร ( =4.38,SD.=0.68) 7) พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยครู ( =4.37,SD.=0.66)

2. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

2.1 ความต้องการความจำเป็นของการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

และอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.68)

2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.69)

2.3 ความเป็นไปได้ของเป้าหมายของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.74)

2.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมในการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.61)

2.5 ความสอดคล้องของหลักการการดำเนินงานโครงการกับนโยบายของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด x̄( =4.91)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 5

ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

3.1 ด้านผู้บริหาร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.75)

3.2 ด้านครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.78)

3.3 ด้านทรัพยากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.38)

3.4 ด้านระบบบริหารจัดการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.51)

3.5 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.47)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 6 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

4.1 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.46)

4.2 กิจกรรมกิจกรรมวันสำคัญ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.51)

4.3 กิจกรรมสภานักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.49)

4.4 กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.60)

4.5 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

และอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.42)

4.6 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.64)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

5.1 พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.41)

5.2 พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.37)

5.3 การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.53)

5.4 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.60)

โพสต์โดย แป๋ว : [4 ธ.ค. 2561 เวลา 06:36 น.]
อ่าน [1957] ไอพี : 101.109.255.108
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,291 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 11,769 ครั้ง
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558

เปิดอ่าน 7,356 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน

เปิดอ่าน 15,779 ครั้ง
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม

เปิดอ่าน 10,581 ครั้ง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง

เปิดอ่าน 26,555 ครั้ง
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ"
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ"

เปิดอ่าน 8,416 ครั้ง
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้

เปิดอ่าน 12,037 ครั้ง
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 33,013 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 26,921 ครั้ง
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 8,695 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์"
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์"

เปิดอ่าน 22,380 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 10,468 ครั้ง
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู

เปิดอ่าน 17,101 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 8,823 ครั้ง
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,525 ครั้ง
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา

เปิดอ่าน 35,554 ครั้ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 9,545 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดอ่าน 10,509 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน

เปิดอ่าน 9,513 ครั้ง
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ