ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อใช้ในการจัดการเรียน

การสอน วิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผู้รายงาน นายทวีศักดิ์ อินทร์โสม ตำแหน่ง ครู คศ.๒

ปีที่ศึกษา ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๒.กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือเป็นนักเรียนชายที่ผ่านการเรียนวิชาเซปักตะกร้อในภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวนนักเรียน ๓๙ คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ กลุ่ม (cluster random sampling ) ซึ่งมีวิธีการดังนี้แบ่งประชากรออกเป็นห้องกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันและหน่วยต่างๆ ที่อยู่ภายในกลุ่มมีความแตกต่างกันออกไป จากนั้น สุ่มตัวอย่างบางกลุ่มออกมาจากกลุ่มทั้งหมด โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (จับฉลาก)๒๕๖๐ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒๕๖๐ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มตัวอย่างในรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๓ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓๙ คน เนื่องจากเป็นชั้นที่ผู้ศึกษาค้นคว้าทำการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้คือ ๓. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๔ แผน ๒. ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด โดยประกอบด้วยแบบการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน ๔ แบบฝึก และแบบฝึกการอบอุ่นร่างกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จำนวน ๑ แบบฝึก ๔. แบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จำนวน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายการ ๕. แบบทดสอบความรู้การฝึกทักษะ กีฬาเซปักตะกร้อก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จำนวน ๒๐ ข้อวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๖. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

๑. ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อสําหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปี ที่๔ โรงเรียนอ่างศิลา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง ๔ รายการ เป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรง (Face validity) ความเชื่อถือได้(reliability) ความเป็นปรนัย (objectivity) และเกณฑ์ปกติ (norms) มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับนี้คือ แบบทดสอบไม่ยากและไม่ง่ายเกินระดับ ความสามารถของนักเรียนและมีความสะดวกและประหยัดส่วนใหญ่อุปกรณ์ มีอยู่แล้วใช้เวลาน้อย และประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะสมที่จะนําไปใช้ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบทางกีฬา ซึ่งพูนศักดิ์(2532: 22-25) ได้กล่าวไว้ว่า “…แบบทดสอบที่ดีที่จะนําไปใช้ในการทดสอบจะต้องมี ความเที่ยงตรง มีความเชื่อถือได้มีความเป็นปรนัย มีเกณฑ์ปกติมีอํานาจจําแนก มีความยาก พอเหมาะ และมีคําแนะนําในการดําเนินการทดสอบอย่างเป็นมาตรฐาน” ดังนั้น ครูผู้สอนวิชา เซปักตะกร้อจึงสามารถนําแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อสําหรับนักเรียนชายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทั้ง ๔ รายการ ไปใช้เป็นเครื่องมือทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อสําหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่๔ ) ในจังหวัดอุบลราชธานีได้

๒.คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยใช้ชุด การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดการฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ ทั้ง ๔ ทักษะการฝึก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑.เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อสําหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของทักษะกีฬาเซปักตะกร้อทั้งเกณฑ์ย่อยและเกณฑ์รวมสําหรับ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อนําแบบทดสอบทักษะและเกณฑ์กีฬาเซปักตะกร้อไปใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนกับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอ่างศิลาและโรงเรียนอื่นๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน

๒. ได้เกณฑ์ปกติทักษะกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนอ่างศิลาเพื่อนําไปเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งกลุ่มตามความสามารถ

๓. เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทักษะกีฬาเซปักตะกร้อที่ดีขึ้นและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

โพสต์โดย Taveein : [2 ม.ค. 2562 เวลา 08:13 น.]
อ่าน [1964] ไอพี : 118.175.14.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,105 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 15,171 ครั้ง
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 10,737 ครั้ง
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

เปิดอ่าน 85,420 ครั้ง
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)

เปิดอ่าน 38,611 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน

เปิดอ่าน 39,855 ครั้ง
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 13,178 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 12,527 ครั้ง
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?

เปิดอ่าน 13,595 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 12,382 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 11,658 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

เปิดอ่าน 13,699 ครั้ง
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร

เปิดอ่าน 20,353 ครั้ง
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 18,786 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 17,788 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,034 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 22,454 ครั้ง
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย

เปิดอ่าน 8,963 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 13,317 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 11,511 ครั้ง
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ