ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ผู้รายงาน นายอุทัย ปลีกล่ำ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การรายงานประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินสภาพแวดล้อมการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา (2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ในการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา (3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา (4) ประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ตามความคิดเห็นของ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แนวคิดการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPP Model) โดยใช้ความคิดเห็นจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำนวน 135 คน ซึ่งประกอบ ด้วยบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักการภารโรง กรรมการสถานศึกษา จำนวน 25 คน เป็นกลุ่มประชากรใช้วิธีการเจาะจง ส่วนนักเรียน จำนวน 55 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 55 คน สถิติที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(μ, ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ,S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

ผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน ของโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

1) ด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ การประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน และการจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ โครงการนิเทศภายในสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน

2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ มีจำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมา คือ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชน ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ

3) ด้านกระบวนการ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ การวางแผนดำเนินโครงการ รองลงมาคือการปฏิบัติงานตามโครงการในหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา และการประเมินผลการดำเนินโครงการ

4) ด้านผลผลิต บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รองลงมาคือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

5) ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และนักเรียนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา คือนักเรียนตั้งใจเรียน ทุกกลุ่มสาระวิชา และนักเรียนสามารถทำงานที่ต้องใช้แรงกายตามวัยของนักเรียนได้ ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

6) ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นนักเรียนเป็นที่รักของคนในบ้าน อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนไหว้ขอบคุณเมื่อรับของหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น นักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น นักเรียนเอาใจใส่ การเรียน นักเรียนรักษาความสะอาดร่างกายและเครื่องแต่งกาย อยู่ในระดับมาก และนักเรียนแสดงกิริยาก้าวร้าว และนักเรียนพูดโกหกกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง อยู่ในระดับน้อย ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติของนักเรียนข้อนี้อยู่ในระดับน้อยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ นักเรียนเป็นที่รักของคนในบ้าน รองลงมา นักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือนักเรียนแสดงกิริยาก้าวร้าว

7) การสัมภาษณ์ครูทุกคนให้ความเห็นว่าโรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีการทำงานเป็นทีม คณะครูและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน โรงเรียนมีการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง และมีคุณภาพ การนิเทศภายในทำให้ครูมีความความรู้ความสามารถในการจัด การเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้ครูมีการพัฒนาและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ห้องเรียนและโรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมที่จะดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนต่อไป

โพสต์โดย ีutai : [30 ม.ค. 2562 เวลา 15:29 น.]
อ่าน [2421] ไอพี : 58.11.28.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,016 ครั้ง
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ

เปิดอ่าน 3,952 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 15,580 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 11,350 ครั้ง
สาวยูเครน 19 คลั่งอนิเมะ แปลงตัวเองเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น
สาวยูเครน 19 คลั่งอนิเมะ แปลงตัวเองเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 32,272 ครั้ง
Plasma TV คืออะไร
Plasma TV คืออะไร

เปิดอ่าน 15,130 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

เปิดอ่าน 104,847 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?

เปิดอ่าน 12,268 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน

เปิดอ่าน 13,232 ครั้ง
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ในแต่ละปี
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ในแต่ละปี

เปิดอ่าน 7,798 ครั้ง
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน

เปิดอ่าน 13,142 ครั้ง
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร

เปิดอ่าน 6,897 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 17,666 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 30,749 ครั้ง
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน

เปิดอ่าน 32,766 ครั้ง
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q

เปิดอ่าน 14,667 ครั้ง
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
เปิดอ่าน 9,298 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
เปิดอ่าน 11,716 ครั้ง
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
เปิดอ่าน 33,510 ครั้ง
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
เปิดอ่าน 18,431 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ