ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียง

บทสรุปการพัฒนา

การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ในประเด็นการพัฒนานั้นพบว่าความสำเร็จในการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะอาชีพ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ นำไปประกอบอาชีพต่อไป โดยสามารถต่อยอดสู่อาชีพใหม่ๆตรงกับความต้องการของตนเองได้ในอนาคตภายใต้ กิจกรรม ๖ กิจกรรม ได้แก่ งานจักสานไม้ไผ่ งานทำไม้กวาดดอกหญ้า งานทำขนม งานทำน้ำยาล้างจาน การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ – ๓ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยใช้ระยะเวลาการพัฒนา ๓ เดือนคือเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียง เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการพัฒนาพบว่า

ด้านปริมาณ

๑. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการโดยผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่าผลการประเมิน

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด( =๔.๘๓,S.D.=๐.๒๗)คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๓.๕๑ ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๘๗,S.D.=๐.๓๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๓.๕๑

๒. ผลการพัฒนาการทักษะอาชีพนักเรียน สู่ความพอเพียง พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมทักษะอาชีพนักเรียน สู่ความพอเพียง ซึ่งบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน สู่ความพอเพียง

๓. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ตามที่กำหนดไว้ ๖ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่ ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการทำขนม ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า

ด้านคุณภาพ

๑. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเข้า

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ครบทุกคน โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนและแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการของตัวเอง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีแหล่งเรียนรู้ ครบทุกคน ตามที่กำหนดหนดไว้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การจักสานไม้ไผ่ แหล่งเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า แหล่งเรียนรู้การทำขนม แหล่งเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า โดยภาพรวมพบว่า ทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติโดยมีนักเรียนร่วมทั้งหมด โดยแบ่งนักเรียนตามความสนใจและกำหนดให้เข้ากิจกรรมพร้อมกันในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม มีการนำผลที่เกิดจากทักษาชีพสู่ความพอเพียงขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชรพร้อมกับขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียงซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

๒. ผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ

หน้าที่และนักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง พบว่า โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการไดยการประชุมวางแผนการดำเนินที่ดี มีการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สู่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและนักเรียนให้มีอุปนิสัยพอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย ีutai : [3 ก.พ. 2562 เวลา 22:16 น.]
อ่าน [2269] ไอพี : 223.206.221.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,942 ครั้ง
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้

เปิดอ่าน 3,660 ครั้ง
เอเปก หรือ เอเปค
เอเปก หรือ เอเปค

เปิดอ่าน 12,400 ครั้ง
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 9,021 ครั้ง
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว

เปิดอ่าน 25,465 ครั้ง
แมงมุม
แมงมุม

เปิดอ่าน 12,943 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

เปิดอ่าน 13,229 ครั้ง
ผู้อยู่ลำดับสี่ในตารางสัมภาษณ์งาน มีโอกาสได้งานทำมากที่สุด ผลการวิจัยบอก
ผู้อยู่ลำดับสี่ในตารางสัมภาษณ์งาน มีโอกาสได้งานทำมากที่สุด ผลการวิจัยบอก

เปิดอ่าน 28,108 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ

เปิดอ่าน 10,548 ครั้ง
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว

เปิดอ่าน 11,147 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 21,100 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี

เปิดอ่าน 331,805 ครั้ง
ความสำคัญของภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทย

เปิดอ่าน 12,264 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 17,847 ครั้ง
อาหารบำรุงผม
อาหารบำรุงผม

เปิดอ่าน 26,723 ครั้ง
ลอการิทมิกธรรมชาติ
ลอการิทมิกธรรมชาติ

เปิดอ่าน 15,148 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
เปิดอ่าน 15,966 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
เปิดอ่าน 11,181 ครั้ง
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
เปิดอ่าน 12,833 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เปิดอ่าน 23,056 ครั้ง
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ