ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียง

บทสรุปการพัฒนา

การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ในประเด็นการพัฒนานั้นพบว่าความสำเร็จในการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะอาชีพ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ นำไปประกอบอาชีพต่อไป โดยสามารถต่อยอดสู่อาชีพใหม่ๆตรงกับความต้องการของตนเองได้ในอนาคตภายใต้ กิจกรรม ๖ กิจกรรม ได้แก่ งานจักสานไม้ไผ่ งานทำไม้กวาดดอกหญ้า งานทำขนม งานทำน้ำยาล้างจาน การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ – ๓ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยใช้ระยะเวลาการพัฒนา ๓ เดือนคือเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียง เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการพัฒนาพบว่า

ด้านปริมาณ

๑. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการโดยผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่าผลการประเมิน

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด( =๔.๘๓,S.D.=๐.๒๗)คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๓.๕๑ ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๘๗,S.D.=๐.๓๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๓.๕๑

๒. ผลการพัฒนาการทักษะอาชีพนักเรียน สู่ความพอเพียง พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมทักษะอาชีพนักเรียน สู่ความพอเพียง ซึ่งบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน สู่ความพอเพียง

๓. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ตามที่กำหนดไว้ ๖ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่ ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการทำขนม ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า

ด้านคุณภาพ

๑. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความพอเพียงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเข้า

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ครบทุกคน โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนและแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการของตัวเอง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีแหล่งเรียนรู้ ครบทุกคน ตามที่กำหนดหนดไว้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การจักสานไม้ไผ่ แหล่งเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า แหล่งเรียนรู้การทำขนม แหล่งเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า โดยภาพรวมพบว่า ทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติโดยมีนักเรียนร่วมทั้งหมด โดยแบ่งนักเรียนตามความสนใจและกำหนดให้เข้ากิจกรรมพร้อมกันในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม มีการนำผลที่เกิดจากทักษาชีพสู่ความพอเพียงขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชรพร้อมกับขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียงซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

๒. ผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ

หน้าที่และนักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง พบว่า โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการไดยการประชุมวางแผนการดำเนินที่ดี มีการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สู่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและนักเรียนให้มีอุปนิสัยพอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย ีutai : [3 ก.พ. 2562 เวลา 22:16 น.]
อ่าน [1765] ไอพี : 223.206.221.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 92,902 ครั้ง
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 43,228 ครั้ง
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

เปิดอ่าน 17,004 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 11,242 ครั้ง
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ

เปิดอ่าน 51,027 ครั้ง
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)

เปิดอ่าน 11,091 ครั้ง
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์

เปิดอ่าน 15,524 ครั้ง
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

เปิดอ่าน 17,879 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

เปิดอ่าน 15,791 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้

เปิดอ่าน 9,613 ครั้ง
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์

เปิดอ่าน 17,300 ครั้ง
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!

เปิดอ่าน 12,650 ครั้ง
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ

เปิดอ่าน 11,123 ครั้ง
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่

เปิดอ่าน 10,504 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 7,563 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,780 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 70,537 ครั้ง
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 77,217 ครั้ง
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา

เปิดอ่าน 13,707 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์

เปิดอ่าน 13,182 ครั้ง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ