ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผู้รายงาน: อภิรักษ์ สรรพโส

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา พ.ศ.2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ผู้รายงานได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม (3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม และ (4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ประชากรที่ใช้ ในการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน จำนวน 28 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 130 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 130 คน รวมทั้งสิ้น 301 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้รายงานสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน ดังนี้

แบบสอบถามฉบับที่ 1 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.849

แบบสอบถามฉบับที่ 2 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.780

แบบสอบถามฉบับที่ 3 ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883

แบบสอบถามฉบับที่ 4 ใช้สำหรับผู้ปกครองของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.881

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ใช้ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมิน ผู้รายงานสรุปผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักการของโครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ และโครงการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการเหมาะสม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ กิจกรรมของโครงการเหมาะสมกับนักเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรได้รับการส่งเสริมอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ระบุในโครงการครบทุกกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการมีการวางแผนการปฏิบัติงานชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมโครงการและประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความมีน้ำใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความสุภาพ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความขยัน อยู่ในระดับมาก และหากพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบในโรงเรียนและห้องเรียนเป็นประจำ อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีความรักเมตาต่อสัตว์ ไม่รังแกสัตว์ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลีกเลี่ยงจากผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ อยู่ในระดับปานกลาง

นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความมีน้ำใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความสุภาพ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ข้อเท่ากัน คือ ความขยัน และความประหยัด อยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่านักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบในโรงเรียนและห้องเรียนเป็นประจำ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีความรักเมตตาต่อสัตว์ ไม่รังแกสัตว์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลีกเลี่ยงจากผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ อยู่ในระดับ ปานกลาง

ผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความมีน้ำใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความสุภาพ อยู่ระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความขยันและความประหยัด อยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาตามตัวชี้วัด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ ในโรงเรียนและห้องเรียนเป็นประจำ อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีความรักเมตาต่อสัตว์ ไม่รังแกสัตว์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลีกเลี่ยงจากผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ อยู่ในระดับ ปานกลาง

ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 ด้านการกำหนดนโยบายพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป็นนโยบายวางแผนปฏิบัติการ กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ และมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา เน้นการปฏิบัติกิจกรรมจากการเรียนรู้ ครูเป็นกลไกสำคัญในการปลูกจิตสำนึก อบรมนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในทิศทางเดียวกับนโยบาย โดยมีการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาสาระการเรียนการสอน

1.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน แนวทางการพัฒนา ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณโรงเรียน กำหนดให้มี ผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาสภาพแวดล้อมและสาธารณสมบัติของโรงเรียน

1.4 ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างของความศรัทธา เคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความสุภาพ อดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ มีความรักและเมตตา มีความปรารถนาดีต่อศิษย์เสมอกัน

1.5 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ทำความดี โดยเฉพาะด้านจิตอาสา นักเรียนคิดและลงมือทำด้วย

1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน ทุกด้าน โรงเรียนควรทำคู่มือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมมอบให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองติดต่อสื่อสารกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบพฤติกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม เปิดช่องการสื่อสารให้ผู้ปกครองติดต่อครูได้ตลอดเวลา ควรพัฒนาความร่วมมือของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

1.7 ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนา แนวทางการพัฒนา ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม แผนงาน ดำเนินการกำกับติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักเรียนที่มีคุณงามความดี ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร ของรางวัล นำข้อเสนอแนะข้อบกพร่องเป็นข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและวางแผนในการพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

1.8 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ จุลสาร หรือวารสาร เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน และเพื่อให้เห็นความสำคัญของโครงการ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในด้านอื่น ๆ ของนักเรียนเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษา การประเมินโครงการหรือวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

2.3 ควรมีการศึกษา ผลกระทบในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

2.4 ควรมีการขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนไปสู่ระดับชั้นอื่น ๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น

โพสต์โดย ออด : [7 ก.พ. 2562 เวลา 02:02 น.]
อ่าน [1971] ไอพี : 184.22.125.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,317 ครั้ง
แกล้งคนในลิฟต์ 55+
แกล้งคนในลิฟต์ 55+

เปิดอ่าน 13,865 ครั้ง
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52

เปิดอ่าน 10,562 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551

เปิดอ่าน 8,202 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

เปิดอ่าน 32,692 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2

เปิดอ่าน 12,771 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 12,971 ครั้ง
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก

เปิดอ่าน 9,946 ครั้ง
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 23,600 ครั้ง
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล

เปิดอ่าน 11,382 ครั้ง
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 70,349 ครั้ง
Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause
Parts of Speech Sentence Phrase Clause

เปิดอ่าน 11,029 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 20,267 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 3,586 ครั้ง
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่

เปิดอ่าน 59,079 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,173 ครั้ง
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก

เปิดอ่าน 15,229 ครั้ง
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว

เปิดอ่าน 8,474 ครั้ง
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 199,168 ครั้ง
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

เปิดอ่าน 1,043 ครั้ง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ