ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Decision Making Factors to Continuing Education at Vocational Education for vocational certificate of the first year students in Vocational College in SuratThani

Sompron Pethsong*

บทคัดย่อ

สภาพปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการกำลังคนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นด้านการพัฒนากำลังคนสายอาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษาพบว่า สัดส่วนระหว่างผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ร้อยละ 19 : 81 จึงทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยใน การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้รูปแบบการวิจัยผสมผสาน เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 341 คน และเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และผู้ปกครอง จำนวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ด้านความต้องการและบุคลิกภาพของผู้เรียนเป็นลำดับแรก รองลงมา ด้านทัศนคติและเจตคติในการเรียนวิชาชีพ ด้านชื่อเสียงและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมและค่านิยมทั่วไปการเรียนสายอาชีพ ด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง และด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่ ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของนักเรียนที่มี ภูมิลำเนาต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางและข้อเสนอแนะพบว่า (1) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย ทันสมัย ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและความโดดเด่นหลักสูตรและสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะมืออาชีพ การแนะแนวเชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่น (2) หน่วยงานภาครัฐ ควรกำหนดนโยบายเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได สนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ มีหน่วยงานเฉพาะทำฐานข้อมูลความต้องการกำลังคนและตลาดแรงงาน และการประชาสัมพันธ์ (3) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรปรับหลักสูตรหรือเพิ่มสาระทักษะอาชีพพื้นฐานผู้เรียนมีโอกาสเลือก ทดสอบความถนัด ปรับเปลี่ยนทัศนคติและการแนะแนวสายอาชีพเข้าถึงผู้เรียนทุกคน (4) สถานประกอบการ ควรมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สนับสนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ทุนการศึกษา ค่าแรงฝึกประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ตลาดแรงงาน (5) ผู้ปกครอง ควรปรับทัศนคติ ให้ความรู้ความเข้าใจการเรียนเพื่ออาชีพและ (6) หน่วยงานหรือบุคคลระดับจังหวัดและชุมชน มีแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การสร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา และส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทด้านการศึกษาสายอาชีพ จากผลการวิจัย หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดร่วมกับสถานศึกษา ควรกำหนดนโยบาย แนวทางเป้าหมายการศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในอนาคต ควรสร้างสารสนเทศด้านความต้องการกำลังคนให้ผู้เรียน ผู้ปกครองเข้าถึงได้ง่าย และควรเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

คำสำคัญ : ปัจจัยในการตัดสินใจ

การเลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษา

*ดร.สมพร เพชรสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประธานโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

โพสต์โดย ดร.สมพร เพชรสงค์ : [8 ก.พ. 2562 เวลา 19:56 น.]
อ่าน [2144] ไอพี : 119.76.121.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ