ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

ชื่อผู้ประเมิน : นางสุนิษา ทองแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียน 56 คน ผู้ปกครอง จำนวน 56 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ครู จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ประเมินโดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ประเมินโดยครู และนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตัวชี้วัดพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยนักเรียน

ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ ตัวชี้วัดพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยครู ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ประเมินโดยนักเรียน ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ประเมินโดยครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

1.1 ความต้องการความจำเป็นของการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

และอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68

1.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69

1.3 ความเป็นไปได้ของเป้าหมายของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74

1.4 ความสอดคล้องของหลักการการดำเนินงานโครงการกับนโยบายของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 8

ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

2.1 ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

2.2 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52

2.3 ความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด 4.51

2.4 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก 4.38

2.5 สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

2..6 งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

2.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35

2.8 ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 6 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

3.1 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำวันศุกร์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46

3.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

3.3 กิจกรรมสภานักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

3.4 กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

3.5 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

และอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42

3.6 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ โดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

4.1 พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

4.2 พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินโดยครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37

4.3 การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ประเมินโดยนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53

4.4 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป

1. ควรทำการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

2. ควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. การดำเนินโครงการควรมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบผลผลิตในดำเนินการประเมินโครงการทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบในการดำเนินการโครงการต่อไป

โพสต์โดย แป๋ว : [13 ก.พ. 2562 เวลา 08:11 น.]
อ่าน [2107] ไอพี : 101.109.255.108
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,203 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 63,617 ครั้ง
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี

เปิดอ่าน 16,574 ครั้ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

เปิดอ่าน 11,540 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 9,087 ครั้ง
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู

เปิดอ่าน 8,675 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 17,824 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 21,090 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 30,511 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?

เปิดอ่าน 35,943 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)

เปิดอ่าน 38,015 ครั้ง
ระบบสุริยะจักรวาล
ระบบสุริยะจักรวาล

เปิดอ่าน 7,395 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 1,583 ครั้ง
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี

เปิดอ่าน 12,719 ครั้ง
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ

เปิดอ่าน 30,471 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 10,301 ครั้ง
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
เปิดอ่าน 12,502 ครั้ง
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เปิดอ่าน 8,665 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
เปิดอ่าน 16,606 ครั้ง
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ
เปิดอ่าน 4,469 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ