ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านโคกสูง จำนวน 1 คน ครู จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง จำนวน 27 คน รวม 58 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

จากการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง สรุปผล ได้ดังนี้

1. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55 นักเรียน จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55 และ ผู้บริหาร-ครูผู้สอน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100

2. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร-ครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านผ่านการประเมิน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเรียงจากมากไปหาน้อย ด้านผลผลิต เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านกระบวนการ ด้านบริบท และ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

2.1 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง ในด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร-ครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านผ่านเกณฑ์ประเมิน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ(สภาพปัญหาที่ทำให้ต้องดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ความเป็นไปได้ของโครงการ การเตรียมการภายใน การดำเนินโครงการ และ วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ ตามลำดับ

2.2 ผลการประเมินประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร-ครูผู้สอน ในปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านผ่านเกณฑ์ประเมิน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารจัดการ เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ด้านงบประมาณ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการปฏิบัติของกระบวนการดำเนินงานโครงการ

2.3.1 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร-ครูผู้สอน ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.3.2 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ มีการเผยแพร่ผลงานสร้างเครือข่ายในโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน และนอกกลุ่มโรงเรียน เป็นอันดับแรก รองลงมา การคัดกรองนักเรียนโดย วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดย การให้การปรึกษาเบื้องต้น การายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะครู นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และ ครูประจำชั้นให้คำปรึกษานักเรียนด้านสุขภาพ ตามลำดับ

3. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ด้านความพอใจเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ

3.1 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผลการประเมิน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร-ครูผู้สอนใน ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.2 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านโคกสูง ตามความ

คิดเห็นของนักเรียน ในด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและมีความสุขในการเรียน เป็นอันดับแรก รองลงมา นักเรียนมีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม และ นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

3.3 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง ตาม

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนริเริ่มและจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน เป็นอันดับแรก รองลงมา นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดรวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และ นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงป้องกันตนเองและผู้อื่นจากอันตรายต่าง ๆ ได้

โพสต์โดย นครินทร์ : [20 ก.พ. 2562 เวลา 12:14 น.]
อ่าน [2055] ไอพี : 223.204.50.74
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,011 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 49,905 ครั้ง
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??

เปิดอ่าน 11,193 ครั้ง
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี '53

เปิดอ่าน 13,059 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 9,366 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

เปิดอ่าน 1,398 ครั้ง
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร

เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?

เปิดอ่าน 11,690 ครั้ง
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก

เปิดอ่าน 56,103 ครั้ง
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive

เปิดอ่าน 45,953 ครั้ง
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 11,724 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 14,371 ครั้ง
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน

เปิดอ่าน 12,016 ครั้ง
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ

เปิดอ่าน 8,700 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 21,056 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
เปิดอ่าน 8,688 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 10,269 ครั้ง
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
เปิดอ่าน 9,298 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
เปิดอ่าน 15,465 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ