ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

บทคัดย่อ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการพัฒนาความสามารถที่แสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอื่นให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับได้ พฤติกรรมที่แสดงออกจะบ่งบอกให้เห็นเจตคติและค่านิยมเฉพาะตนของบุคคลนั้น และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิตแต่ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมยังเป็นปัญหาอยู่มาก ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ได้ ความมุ่งหมายของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4-5 ) โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาส่งเสริมด้านสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่

2 (4-5ปี) โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาส่งเสริมด้านสังคมของเด็กอนุบาลปีที่2 (4-5ปี) ก่อนและหลังการ จัดกิจกรรมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กอนุบาลปีที่2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2(4-5ปี) ที่มีต่อการจัดกิจกรรมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวนเด็กทั้งหมด 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเจาะจง (Purposive Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง ชุดที่ 2 เรื่อง บ้านน้อยอบอุ่นด้วยรักชุดที่ 3 เรื่อง ห้องเรียนความดี ชุดที่ 4 เรื่อง หนูน้อยเสียสละ ชุดที่ 5 เรื่อง หนูน้อยพลังจิตอาสาชุดที่ 6 เรื่อง หนูน้อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชุดที่ 7 เรื่อง หนูน้อยผู้นำผู้ตามที่ดี ชุดที่ 8 เรื่อง แบ่งปันได้ใจเป็นสุข ชุดที่ 9 เรื่อง หนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุดที่ 10 เรื่อง หนูน้อยรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยไทย 2) แผนการจัดกิจกรรมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 42 แผน 3) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสังคมโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นโดยผู้ศึกษาค้นคว้า เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.50/86.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70625 แสดงว่าเด็กที่เรียนด้วย การจัดกิจกรรมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4- 5 ปี) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ทำให้เด็กมีคะแนนด้านการพัฒนาการด้านสังคมสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.62

3. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) ที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) มีการพัฒนาด้านสังคมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71

โพสต์โดย pomchuty : [20 ก.พ. 2562 เวลา 18:56 น.]
อ่าน [3629] ไอพี : 223.24.171.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,878 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 12,584 ครั้ง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

เปิดอ่าน 1,631 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 14,830 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 7,968 ครั้ง
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media

เปิดอ่าน 8,055 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 8,739 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 27,528 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 24,677 ครั้ง
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล

เปิดอ่าน 13,505 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 16,408 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 16,851 ครั้ง
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้

เปิดอ่าน 13,812 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 13,547 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน

เปิดอ่าน 12,645 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 8,057 ครั้ง
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน
เปิดอ่าน 12,920 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เปิดอ่าน 7,635 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
เปิดอ่าน 19,261 ครั้ง
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?
เปิดอ่าน 6,910 ครั้ง
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ